Biofyzikální chemie - P320005
Anglický název: Biophysical chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320005
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (24.04.2018)
Předmět je zaměřen na popis biologických a biochemických jevů a systémů pomocí principů a zákonitostí fyzikální chemie. Tento interdisciplinární přístup umožňuje využití vhodného matematického aparátu, ale také aplikaci experimentálních postupů objasňujících strukturu a interakce biologických (makro)molekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (24.04.2018)

Studenti budou umět:

Popsat biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (24.04.2018)

Z:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6

Z:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0

Studijní opory
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (24.04.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Sylabus -
Poslední úprava: Marková Michaela Ing. Ph.D. (28.05.2018)

Předmět se zaměřuje na aplikaci fyzikálně-chemických metod na různých úrovních biologických systémů. Postupně budou diskutována jak klíčová témata z teoretických základů této disciplíny, tak i metody vedoucí k experimentálnímu získání dat. Na základě termodynamického popisu systémů budou diskutovány jevy zahrnující změny struktury biomakromolekul, jejich vzájemné interakce a vznik nadmolekulových útvarů včetně biomembrán. Dále bude studována kinetika některých důležitých procesů, jako například transport přes membrány nebo farmakokinetický popis lidského organismu. Nedílnou součástí bude rozbor vybraných metod vhodných pro analýzu biologických systémů a jejich adaptace na konkrétní případy.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (30.04.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.