PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biophysical chemistry - AP320005
Anglický název: Biophysical chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320005
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Předmět je zaměřen na popis biologických a biochemických jevů a systémů pomocí principů a zákonitostí fyzikální chemie. Tento interdisciplinární přístup umožňuje využití vhodného matematického aparátu, ale také aplikaci experimentálních postupů objasňujících strukturu a interakce biologických (makro)molekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Studenti budou umět:

Popsat biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Z:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6

Z:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Předmět se zaměřuje na aplikaci fyzikálně-chemických metod na různých úrovních biologických systémů. Postupně budou diskutována jak klíčová témata z teoretických základů této disciplíny, tak i metody vedoucí k experimentálnímu získání dat. Na základě termodynamického popisu systémů budou diskutovány jevy zahrnující změny struktury biomakromolekul, jejich vzájemné interakce a vznik nadmolekulových útvarů včetně biomembrán. Dále bude studována kinetika některých důležitých procesů, jako například transport přes membrány nebo farmakokinetický popis lidského organismu. Nedílnou součástí bude rozbor vybraných metod vhodných pro analýzu biologických systémů a jejich adaptace na konkrétní případy.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (26.06.2018)
  • --
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha