PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikrobiologie v památkové péči - P320016
Anglický název: Microbiology in Monument Preservation
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět poskytne studentům informace týkající se základní struktury mikrobiálních buněk, cytologických a morfologických vlastností bakterií, kvasinek a plísní v souvislosti s jejich výskytem na historických objektech (dřevo, papír, filmový materiál, stavby apod.). Studenti se seznámí se základními rysy metabolismu mikroorganismů, s dynamikou růstu a množení mikrobiálních populací a vlivem prostředí na jejich růst a množení. Součástí přednášek budou též metodiky stanovení mikroorganismů a event. možnosti inhibice růstu. Dále budou probrány i následky biodeteriorace vybraných historických materiálů.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Němec, M., Matulková, D.: Základy obecné mikrobiologie, muni PRESS, říjen 2015.

D: Články vybrané z databází Web of Science, Scopus a další literatura dle doporučení přednášejícího.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
  • význam mikroorganismů v přírodě a průmyslu, rozdělení mikrobiologie, mikrobiologické názvosloví a taxonomie,
  • rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk: bakterie-

morfologie, cytologie a funkce jednotlivých struktur,

  • kvasinky: morfologie, cytologie, vegetativní rozmnožování, pohlavní rozmnožování. Chemické složení buněčné hmoty

kvasinek,

  • plísně: morfologie a cytologike, vegetativní a pohlavní rozmnožování, chemické složení buněčné hmoty plísní,
  • jednotlivé skupiny plísní podílející se na bioderioraci historických materiálů,
  • rysy metabolismu mikroorganismů a jejich technologický význam,
  • vliv prostředí na růst a množení mikroorganismů. Výživa: zdroje živin, přijímání živin mikrobiální buňkou. Teplota,

pH, vodní aktivita,

  • dynamika růstu a množení mikrobiálních populací: růstová křivka, růstová rychlost.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Ústní zkouška (100%) nebo písemná zkouška (100%) nebo jejich kombinace.

 
VŠCHT Praha