Trendy v konzervaci potravin - P324001
Anglický název: Trends in Food Preservation
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP324001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět shrnuje změny probíhající v potravinách, fyziologické, enzymové, chemické a mikrobiologické a vysvětluje základní principy konzervace potravin v rámci klasické klasifikace postupů a definuje trendy v oboru. Výuka vede studenty k provázání dosud načerpaných informací z předcházejícího studia a k hodnocení širších souvislostí zejména zaměřených na určení příčiny změn nebo defektů a k predikci chování potraviny v různých podmínkách skladování nebo zpracování. Absolvování předmětu umožní studentům také s větším porozumění uplatnit principy HACCP a postupy založené na analýze rizik.
Poslední úprava: Čížková Helena (25.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Predikovat chování potraviny v různých podmínkách zpracování a skladování.

Optimalizovat výrobní proces z hlediska zachování bezpečnosti a zvýšení nutriční a senzorické hodnoty potraviny.

Určit příčiny změn nebo defektů potravin během výroby a skladování.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Literatura -

Z: Fellows P.J.,Food Processing Technology, Principles and Practice, Woodhead Publishing,2009,978-1-84569-216-2.

Z: Tucker G.S., Food Biodeterioration and Preservation, Blackwell Publishing Ltd, 2008, 9781405154178.

D: Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6.

D: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Studijní opory -

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/

http://faculty.weber.edu/coberg/class/3853/

http://www.fao.org/docrep/010/ai407e/AI407E00.htm#Contents

http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/inhaltx.htm

https://quizlet.com/60229340/lesson-6-thermal-preservation-of-food-flash-cards/

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, konzultace, samostatná práce na projektu.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Sylabus -

Rozdělní předmětu do 4 modulů:

1) P1: Principy úchovy potravin (faktory ovlivňující nežádoucí změny v potravinách, vysvětlení principů konzervace na základě vlastností mikroorganismů, chemických, fyzikálních a enzymových změn, základní metody konzervace potravin).

2) P1: Pokroky a trendy v oboru, výhody a omezení nových metod a přístupů (např. překážková teorie, aktivní systémy balení potravin, šetrné fyzikální metody ošetření potravin, bakteriociny).

3) W1: Praktické úlohy zaměřené na predikci chování potraviny v různých podmínkách zpracování a/nebo skladování a návrhy optimalizace a nápravných opatření během výroby a distribuce. Součástí je provádění vybraných fyzikálně-chemických, chemických a mikrobiologických rozborů potravin a v případě balených potravin rozborů atmosféry s využitím moderních analytických postupů a přístrojů.

4) W2: Samostatný projekt vypracovaný s ohledem na téma disertační práce.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška a vypracování samostatného projektu s ohledem na téma disertační práce.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2018)