PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vysocerozlišená spektroskopie - P402016
Anglický název: High Resolution Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Koucký Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402016
Anotace -
Předmět je zaměřen na pokročilé metody infračervené, THz a MW spektroskopie, které budou vyučovány se společným teoretickým základem. Současně budou probírány i pokročilé metody experimentu, které vysoce-rozlišenou spektroskopii odlišují od všech ostatních spektroskopií. Současně s teoretickým výkladem budou probíhat praktické ukázky v specializovaných laboratořích VŠCHT a na AVČR.
Poslední úprava: Urban Štěpán (17.08.2018)
Literatura -

D: W. Gordy, R.L. Cook, Microwave Molecular Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1976

D: H. Kroto, Molecular Rotation Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1992

D: M. Hollas, High Resolution Spectroscopy (2nd Ed.), John Wiley and Sons, Chichester, 1998

Poslední úprava: Záruba Kamil (17.10.2018)
Sylabus -

1) Úvod, základní pojmy, typy spektroskopie podle kvantově mechanického modelu a podle energetického rozsahu, kvantové stavy,Einsteinova teorie spektrálních přechodů.

2) Populace stavů, rovnice přenosu záření a její speciální případy,

3) Šířka spektrálních linií, příčiny rozšiřování spektrálních linií, rozlišení linií

4) Molekulový hamiltonián, Bornova - Oppenheimerova aproximace, kvantová chemie a elektronová spektra, rotační a vibrační hamiltonián. Rotační, rovibrační a rovibronická spektra.

5)Jemná a hyperjemná struktura kvantových stavů. Kvadrupolové štěpení. Hyperjemné magnetické jaderné spin-orbitální interakce. Magnetické jaderné spin-spinové interakce, spinové statistické váhy hladin, Pauliho princip.

6) Rotační spektroskopie, hamiltonián, speciální případy, výběrová pravidla. Symetrický setrvačník. Praktické ukázky.

7) Asymetrický setrvačník. Hyperjemně -rotační přechody. Určování geometrie molekul. Decimetrová spektroskopie. Praktické ukázky.

8) Vibračně rotační hamiltonián a spektra. Výběrová pravidla pro rotačně vibrační přechody. Hyperjemná struktura rotačně vibračních přechodů.

9) Vibronická spektra.

10) " Doppler limited " spektroskopie a sub-dopplerovská spektroskopie. Vysoké a ultravysoké rozlišení. Lambův zářez a molekulové paprsky.

11) Planckovské a monochromatické zdroje záření, Lasery.

12) Proladitelné monochromatické zdroje záření, Laserové diody, klystrony, karcinotrony, Schotkyho diody. Zdvojování a jiné násobení energie fotonů.

13-14) Aplikace vysoce rozlišené spektroskopie.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (21.10.2018)
Studijní prerekvizity -

Měly by předcházet:

Molekulová spektroskopie nebo/a Molekulární fyzikální chemie a symetrie.

Kvantová chemie

a samozřejmě Fyzika a Matematika

Poslední úprava: Urban Štěpán (20.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška.

Poslední úprava: Záruba Kamil (17.10.2018)
 
VŠCHT Praha