PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření - P403008
Anglický název: Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Morávek Pavel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP403008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz pro doktorandy je detailně zacílen na problematiku měření teploty, tlaku, objemu (hustoty) a tepla. Doktorandi si osvojí principy a mezinárodně uznávané standardy používané pro přesná měření veličin, ze kterých lze vyhodnocovat termodynamické vlastnosti systémů.
Poslední úprava: Matějka Pavel (03.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Doktorandi budou umět:

1. znát metody pro přesná měření teploty (podle ITS-90), tepelných vlastností, tlaku a objemu/hustoty

2. umět kriticky zvolit měřicí metody pro vědecké i průmyslové aplikace,

3. znát klíčové principy regulace umožňující návrh a úpravy tepelných regulačních obvodů.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (20.05.2019)
Literatura -

Z: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření, učební text (e-skriptum, http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf), Ivan Cibulka, Lubomír Hnědkovský, Vladimír Hynek, Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze 2006.

Z: McMillan, Gregory K.. (2011). Advanced Temperature Measurement and Control (2nd Edition). ISA. ISBN: 978193600-7387, https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpATMCE007/advanced-temperature/advanced-temperature

Z: Hassan, Mohsen Abdel-Naeim El-Moneim, Ahmed Abd Hamada, Atef Gepreel, Mohamed Abdel Hady Shaalan, Nagih Hassanin, Ahmed Nakamura, Koichi. (2018). Recent Advances in Materials Science and Engineering. Trans Tech Publications Ltd. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpRAMSEIC4/recent-advances-in-materials/recent-advances-in-materials

D: Odborné články a publikace citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (06.09.2019)
Studijní opory -

E-skriptum http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf : Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (07.08.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou pro absolvování je výsledek písemného testu min. 50 bodů ze 100 možných. V případě neúspěchu opakování testu nebo ústní zkouška (dle uvážení zkoušejícího).

Poslední úprava: Vopička Ondřej (20.05.2019)
Sylabus -

1. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty, teplotní stupnice. Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90.

2. Metody přesného měření teploty, teplotní standardy, odporové teploměry, termočlánky, atd., regulace teploty.

3. Měření tepelných efektů, kalorimetrie.

4. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.

5. Měření tlaku, mechanické a elektrické převodníky, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.

6. Metody měření volumetrických vlastností, přímé PVT metody, pyknometrie.

7. Nepřímé metody pro PVT měření, vibrační hustoměry, vztlakové metody, rychlost zvuku.

8. Analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota), zákon šíření chyb, čištění látek, zjišťování čistoty.

9. Praktická cvičení: realizace trojného bodu vody, extrapolace Pt-teploměru na nulový výkon, kalibrace teploměrů, kalorimetrická měření.

10. Zpracování kritického rozboru metody měření teploty, tepla, tlaku a/nebo hustoty použité ve vybraném/přiděleném publikovaném článku.

11. Seminář - prezentace rozboru článku. Diskuse aplikovatelnosti metod měření fyzikálně-chemických veličin na úlohy řešené jednotlivými doktorandy.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (20.05.2019)
Vstupní požadavky -

Bakalářské kurzy:

Fyzikální chemie

Obecná a anorganická chemie I

Fyzika I

Poslední úprava: Řehák Karel (24.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový test

Poslední úprava: Vopička Ondřej (07.08.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha