PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky - P403019
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics for Chemists
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : D453011
Je záměnnost pro: AP403019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)
Předmět pokrývá pokročilejší partie kvantové mechaniky, které nejsou součástí základních kurzů fyziky na chemických vysokých školách. Cílem je seznámit studenta s používanými pojmy, technikami a metodami kvantové teorie se zřetelem na chemické aplikace. Konkrétní náplň bude záviset na zájmu studentů, primárně bude ale cílem poskytnout teoretické základy spektroskopických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

Student bude umět:

Formalismus kvantové teorie

Aktivně sledovat současné písemnictví z oboru teoretická chemie

Analyzovat molekulární experimenty v časové i energetické doméně

Literatura -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

Z: E. Bittner: Quantum dynamics: applications in biological and materials systems. CRC press, 2009, 1420080539.

Z: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426.

Studijní opory -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403007.html

Metody výuky
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (05.11.2018)

1. Historické základy kvantové mechaniky.

2. Postuláty kvantové mechaniky I: Vlastnosti aplitudy pravděpodobnosti, princip superpozice.

3. Postuláty pravděpodobnosti II: Střední hodnota, měřitelné veličiny.

4. Postuláty kvantové mechaniky III: Časový vývoj stavu.

5. Operátorové metody kvantové mechaniky: harmonický oscilátor, anihilační a kreační operátory.

6. Operátorové metody kvantové mechaniky: moment hybnosti, posuvné operátory.

7. Poruchová teorie: Odvození a příklady aplikace.

8. Poruchová teorie: Van der Waalsovy interakce v různém pohledu.

9. Časově závislá poruchová teorie: konstantní a harmonická porucha. Rabiho oscilace.

10. Vibrační, rotační, atomová spektra a molekulová spektra. Výběrová pravidla, Franckův-Condoův princip.

11. Přenos excitací mezi molekulami. Vícefotonové děje a poruchová teorie vyšších řádů.

12. Interakce světla a molekul, šířka spektrální čáry, Einsteinovy koeficienty.

13. Časově-závislý přístup ke spektroskopii. Autokorelační funkce.

14. Základy teorie rozptylu. Greenovy funkce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

Matematika I, Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (19.09.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou je individuální projekt zpracovávající určité téma.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha