PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie grafů a její aplikace - P413001
Anglický název: Graph Theory and Applications
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc.
Maxová Jana RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP413001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Probírají se základní pojmy teorie grafů s důrazem na algoritmické řešení úloh a jejich aplikace pro řešení inženýrských problémů.
Poslední úprava: MAXOVAJ (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti si osvojí základní pojmy teorie grafů. Naučí se analyzovat rozličné inženýrské úlohy a řešit je pomocí známých grafových algoritmů. Dále se naučí

rozpoznávat výpočetně náročné úlohy a získají přehled o mnoha problémech řešitelných pomocí teorie grafů.

Poslední úprava: MAXOVAJ (08.06.2018)
Literatura -

Z: Turzík, Pavlíková: Diskrétní matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN:978-80-7080-667-8

Z: Demel J.: Grafy a jejich aplikace. Academia, Praha, 2002. ISBN 80-200-0990-6.

Z: Matoušek J., Nešetřil J.: Kapitoly z Diskrétní matematiky. Matfyzpress, Praha, 1996. ISBN 80-85863-17-0.

D: Diestel R.: Graph Theory (Graduate Texts in Mathematics). Springer, 2010. ISBN 978-3642142789. (anglicky)

Poslední úprava: MAXOVAJ (08.06.2018)
Studijní opory -

www.vscht.cz/mat/

Poslední úprava: MAXOVAJ (07.06.2018)
Metody výuky -

přednášky, konzultace, samostatná práce na projektu

Poslední úprava: MAXOVAJ (24.09.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy teorie grafů. Reprezentace grafů.

2. Cesty v grafech. Úloha nejkratší cesty.

3. Souvislost grafu, komponenty souvislosti, 2-souvislé grafy.

4. Stromy. Rychlé třídění.

5. Kostra grafu. Hladový algoritmus pro hledání minimální kostry.

6. Systém různých reprezentantů. Párování v bipartitních grafech.

7. Párování v obecných grafech.

8. Eulerovské grafy. Problém čínského pošťáka.

9. Hamiltonovské grafy. Problém obchodního cestujícího.

10. Rovinné grafy a jejich charakteristika.

11. Barevnost. Barevnost rovinných grafů.

12. Toky v sítích.

13. Teorie složitosti. Problémy třídy P a NP. Dobrá charakteristika.

14. Příklady aplikací teorie grafů.

Poslední úprava: MAXOVAJ (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen ústní zkouškou, před jejím absolvováním je třeba úspěšně vyřešit 3 z úloh zadaných v průběhu semestru.

Poslední úprava: MAXOVAJ (07.06.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha