PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organická elektronika a fotonika - P444007
Anglický název: Organic Electronics and Photonics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Galář Pavel RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP444007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)
Předmět se zabývá využitím organických a hybridních materiálů v optoelektronických aplikacích. Důraz bude kladen na látky na bázi polymerů, konjugovaných organických struktur, organických nízkodimentionálních nanomateriálů, perovskitů a tzv. metal-organic frameworks (MOFs). V rámci předmětu se studenti seznámí nejen s vlastnostmi daných látek, ale i s konstrukcí a funkcí různým typům elektronických a fotonických součástek založených na těchto materiálech. Pozornost bude věnována i současným trendům v této oblasti včetně praktických aplikací.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Studenti absolvováním kurzu získají:

Přehled o aktuálních typech organických a hybridních optoelektronických zařízeních a jejich vlastnostech.

Budou schopni vyhodnotit vhodnot jednotlivých typů dle požadované aplikace.

Přehled o aktuálním základním i aplikovaném výzkumu optoelektronických materiálu v rámci ČR.

Literatura -
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (14.11.2018)

1) O. Ostroverkhova, Organic Optoelectronic Materials: Mechanisms and Applications. Chem. Rev. 2016, 116 (22), 13279-13412. DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00127

2) H. Wenping, B. Fenglian, G. Xiong, Z. Xiaowei, F. Hongbing, T. Bjornholm. Organic Optoelectronic. Weinheim: Wiley-VCH, 2013. Print ISBN: 978-3-527-32968-7

3) Perovskites for Optoelectronics, Nature review collection. https://www.nature.com/ collections/fnnxcznnbb/content/reviews. 11.04.2018

4) B. Saparov and D. B. Mitzi. Organic-inorganic Perovskites: Structural Versatility for Functional Materials Design. Chem. Rev. 2016, 116 (7), 4558-4596. DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00715

5) V. Stavila, A. A. Talin, M. D. Allendorf, MOF-based electronic and opto-electronic devices. Chem. Soc. Rev. 2016, 43, 5994-6010, DOI: 10.1039/C4CS00096J

Studijní opory
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Metody výuky
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Přednášky a odborné prezentace.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (30.08.2019)

Předmět bude realizován ve formě n-denního kurzu, kde n >> 4, dle následujícího popisu:

1. V úvodu kurzu budou studenti seznámeni se strukturou a vlastnostmi současných nejmodernějších materiálů, které jsou již využívané nebo mají významný potenciál v rámci optoelektronických aplikacích. Hlavní důraz bude kladen na látky pro, v dnešní době zásadním způsobem impaktované, aplikace spojené s generováním a konverzí světla (polymery, konjugované struktury, nanovlákna, perovskitové struktury, MOFs atd.).

2. Druhý den kurzu bude zaměřen na popis konstrukce a fungování optoelektronických zařízení založených na dříve zmíněných organických a hybridních materiálech. Prezentovány budou i současné trendy v daném oboru a jeho další očekávaný vývoj.

3. Třetí den kurzu bude koncipován jako konference. Náplní první části konference bude prezentace zvaných přednášek zástupců tuzemských vědeckých skupin zabývajících se vývojem materiálů a zařízeních pro optoelektronické aplikace (UK, ČVUT, VŠCHT, AVČR). V rámci druhé části konference vystoupí studenti s vlastními prezentacemi, ve kterých představí specifické optoelektronické aplikace.

4. Poslední den kurzu bude věnován klasifikaci studentů a proběhne formou kolokviální ústní zkoušky ze znalostí, které studenti získali v předešlých dnech.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Nejsou

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Galář Pavel RNDr. Ph.D. (29.06.2018)

Příprava a prezentace ústního příspěvku a ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha