Zpracování obrazů - P445002
Anglický název: Image Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D445015
Je záměnnost pro: AP445002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)
Předmět je zaměřen na aplikaci principů metod zpracování obrazů a použití funkcionálních transformací v obrazové analýze. Pozornost je dále věnována zpracování barev, segmentaci obrazu, potlačování rušivých jevů, kompresním algoritmům a klasifikačním metodám včetně odhadu přesnosti a ověření chyb dílčích modelů. Teoretické partie jsou doplněny ukázkami a příklady s reálným využitím v chemii, materiálovém inženýrství, biochemii a biomedicíně.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

Studenti budou umět:

  • volit vhodné metody pro zpracování obrazů
  • aplikovat vybrané matematické metody a výpočetní prostředky pro analýzu obrazů
  • užívat metody rozpoznávání vzorů a klasifikace vlastností pro zpracování vícerozměrných dat

Literatura -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (17.09.2018)

Z: Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008

D: I.T. Jolliffe: Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2002

Studijní opory -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

přednášky, projekt zaměřený na aplikaci metod zpracování obrazů

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (17.09.2019)

Předmět je věnován zejména následujícím tématům:

1. Seznámení s výpočetním a vizualizačním systémem (MATLAB, SIMULINK, Python)

2. Matematická reprezentace vícerozměrných dat, kódování obrazů

3. Vybrané numerické metody zpracování obrazů

4. Dvourozměrné diskrétní Fourierova transformace v analýze obrazů

5. Vícerozměrná číslicová filtrace v potlačování rušivých složek obrazů

6. Gradientní metody při zvýrazňování obrazů

7. Vybrané metody segmentace, výběru vlastností a klasifikace obrazových komponent

8. Diskrétní wavelet transformace v kompresi dat a potlačování rušivých složek obrazů

9. Počítačová inteligence v analýze a klasifikaci mikroskopických dat

10. Vizualizace a zpracování prostorových dat

11. Případové studie: analýza snímků z elektronového mikroskopu, analýza obrazu buněčných kultur

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (04.06.2018)

Předmět je hodnocen na základě zpracování samostatného individuálního projektu a ústní zkoušky