PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Image Processing - AP445002
Anglický název: Image Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P445002
Anotace -
Předmět je zaměřen na aplikaci principů metod zpracování obrazů a použití funkcionálních transformací v obrazové analýze. Pozornost je dále věnována zpracování barev, segmentaci obrazu, potlačování rušivých jevů, kompresním algoritmům a klasifikačním metodám včetně odhadu přesnosti a ověření chyb dílčích modelů. Teoretické partie jsou doplněny ukázkami a příklady s reálným využitím v chemii, materiálovém inženýrství, biochemii a biomedicíně.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • volit vhodné metody pro zpracování obrazů
  • aplikovat vybrané matematické metody a výpočetní prostředky pro analýzu obrazů
  • užívat metody rozpoznávání vzorů a klasifikace vlastností pro zpracování vícerozměrných dat

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Z: Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008

D: I.T. Jolliffe: Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2002

Poslední úprava: Mudrová Martina (17.09.2018)
Studijní opory -

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Metody výuky -

přednášky, projekt zaměřený na aplikaci metod zpracování obrazů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

Předmět je věnován zejména následujícím tématům:

1. Základy výpočetního, programového a vizualizačního systému MATLAB / SIMULINK

2. Matematická representace vícerozměrných dat, kódování obrazů

3. Vybrané numerické metody zpracování obrazů: interpolace, aproximace

4. Dvourozměrné diskrétní Fourierova transformace v analýze obrazů a změně rozlišení

5. Vícerozměrná číslicová filtrace v potlačování rušivých složek obrazů

6. Gradientní metody při zvýrazňování obrazů

7. Vybrané metody segmentace, výběru vlastností a klasifikace obrazových komponent

8. Diskrétní wavelet transformace v kompresi dat a potlačování rušivých složek obrazů

9. Počítačová inteligence v analýze a klasifikaci mikroskopických dat

10. Vizualizace a zpracování prostorových dat

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je hodnocen na základě zpracování samostatného individuálního projektu a ústní zkoušky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha