PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Udržitelné řízení lidských zdrojů - P501014
Anglický název: Sustainable Human Resource Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (07.12.2020)
Předmět se zabývá řízením lidských zdrojů z pohledu, jaké jsou jeho koncepce, modely, strategie a praktiky. Věnuje se rozporným a diskutovaným trendům, které jsou spojovány s udržitelným rozvojem byznysu a ovlivňují kvalitu pracovního života. Zaměřuje se na současné poznání a predikce změn, jaké jsou předvídány v řízení a vedení lidí v různých typech organizací a pracovních podmínkách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

Zpracovat seminární práci na předem domluvené téma. Rozsah práce je max. 15 slides. Práce se diskutuje u kulatého stolu a po její prezentaci následuje rozprava. Součástí rozpravy je odpovědět na otázku, kterou si doktorand náhodně vybere ze 14 témat v sylabu. Rozprava je před panelem dvou hodnotitelů: garant předmětu a reprezentant byznysu.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

Armstrong, M., Taylor, S. Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13rd ed. KoganPage, 2014. 440 p. See https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i>

Brewster, Ch., Houldsworth, E., Sparrow, P., Vernon, G. International Human Resource Management. 4th ed. London: CIPD, 2016. 511 p.

Dessler, G. Human Resource Management. 16th ed. Global edition. UK: Pearson, 2020. 728 p.

Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2004. 157 s.

Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2012. 592 s.

Ehnert, I. Sustainable human resource management. Berlin, Heidelberg: Physica-Verlag, 2009. 306 p. See

Human Resource Management. University of Minnesota Libraries Publishing, 2016. 459 p. https://dx.doi.org/10.24926/8668.0801

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W., Ulrich, M. Victory through organization: why the war for talent is falling your company and what you can do about it. New York, Mc.Graw-Hill, 2017, 293 p.

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (07.12.2020)

1. Teorie a praxe ve vývoji personálního řízení a řízení lidských zdrojů

2. Organizace personálního útvaru a personální činnosti

3. Kvalita pracovního života a pracovní podmínky

4. Získávání, výběr a orientace

5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka

6. Odměňování a benefity

7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

8. Kolektivní pracovní vztahy

9. Týmová práce

10. Talent management, plánování nástupnictví, řízení kariéry

11. Udržitelné řízení lidských zdrojů

12. Toxické pracovní vztahy a nejisté zaměstnání

13. Specifika řízení lidí v malých a středních firmách

14. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

Zpracovat seminární práci na předem domluvené téma. Rozsah práce je max. 15 slides. Práce se diskutuje u kulatého stolu a po její prezentaci následuje rozprava. Součástí rozpravy je odpovědět na otázku, kterou si doktorand náhodně vybere ze 14 témat v sylabu. Rozprava je před panelem dvou hodnotitelů: garant předmětu a reprezentant byznysu.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha