PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Řízení sociálního a regionálního rozvoje v ČR a EU - P501015
Anglický název: Management of Social and Regional Development in the Czech Republic and EU
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Hlavní otázky kurzu jsou: - Existují významné rozdíly v socioekonomické úrovni regionů a jejich zázemí? - Existuje provázanost a hierarchie rozvojových programů měst/obcí, krajů a státu? - Jaká je reflexe regionálních a sociálních vztahů měst/obcí a jejich zázemí (regionů) v programových dokumentech -OP, krajských programech rozvoje apod. - Jak lze využít příklady dobré i špatné praxe vztahu - spolupráce mezi městy/obcemi a jejich zázemím? - Jak aplikovat strategický a komplexní přístup k regionálnímu a lokálnímu rozvoji při zohlednění vztahů mezi městem/obcí a jeho zázemím? Management regionálního a sociálního rozvoje lze chápat především jako podporu (včetně řízení, intervencí a regulace) formování fyzických, lidských, ekonomických, sociálních a institucionálních zdrojů a využívání z něho plynoucích komparativních výhod k vytváření ekonomické základny regionu a fungující trvale a s přiměřenou mírou nezávislosti. Kurz je určen studentům, kteří mají zájem rozvíjet své znalosti a o regionální politice aplikované municipalitami i vládami. Kurz je založen na teoretických znalostech a analýzách rozvoje vybraného regionu. Studenti si osvojí teoretické kořeny politiky realizované na úrovni EU nebo na úrovni států. Měl by pomohl studentům porozumět historickému vývoji a současné regionální politice na úrovni EU a členských států. Studenti budou schopni identifikovat hlavní regionální teorie a zasadit je do geopolitického a historického rámce. Budou schopni popsat a analyzovat veřejné regionální politiky.
Literatura -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná literatura:

Alexiadis, Stilianos. The Dilemma of Regional Policy. Increasing ‘Efficiency’ or Improving ‘Equity’? London: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-68899-2.

Johanson, Martin; Lundberg, Heléne. Network Strategies for Regional Growth. London: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-27330-6.

Midgley, James, Pawar, Manohar (Eds.). Future Directions in Social Development. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-1-137-44597-1. 10.1057/978-1-137-44598-8

Pisani, E.; Franceschetti, G.; Secco, L.; Christoforou, A. (Eds.). Social Capital and Local Development. From Theory to Empirics. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-54276-8.

Doporučená literatura:

Ambos, B., Schlegelmilch, B. The New Role of Regional Management. London: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-53875-7.

Demko, George (Ed.). Regional Development. Problems and Policies in Eastern and Western Europe. London: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315103280.

Drolet, Julie L. Social Protection and Social Development. International Initiatives. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-94-007-7877-1. 10.1007/978-94-007-7878-8.

Novotný, Lukáš. Place management a přeshraniční cestovní ruch: příklad česko-bavorského pohraničí. In: Linderová, Ivica (Ed.). Topical Issues of Tourism „Overtourism – Risk for a Destination“. Jihlava: VŠPJ, 2020, 146-155.

Novotný, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch a Smart Cities: příklad měst Ústí nad Labem a Drážďany. In: Pachrová, S.; I. Linderová (Eds.). Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ, 2018, s. 325-331.

Psaltis, C., Gillespie, A., Perret-Clermont, A. (Eds.). Social Relations in Human and Societal Development. Cham: Springer, 2015. ISBN 978-1-137-40098-7. 10.1057/9781137400994

Rocha, Hector. Entrepreneurship and Regional Development. The Role of Clusters. London: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-137-29825-6.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Cíle kurzu; principy a cíle regionálního managementu

2. Metodologie výzkumu regionálního a sociálního managementu

3. Core–Periphery Theory

4. Strukturálně postižené regiony – obecné vymezení, vymezení v ČR (legislativa a dokumenty)

5. Pojetí regionální politiky, nástroje regionální politiky, možné způsoby jejich členění, příklady nástrojů

6. Learning Regions, klastry

7. Management regionálního úřadu

8. Institucionální prostředí v kraji. Kvalita formálních i neformálních institucí, podoba regionálních elit

9. Regionální marketing

10. Sociální rozvoj oblastí v ČR: sociální a kulturní faktory regionálního rozvoje

11. Nerovnosti mezi regiony a mezi městem a venkovem v ČR a EU

12. Specifika řízení na venkově a v periferních oblastech

13. Characteristika programových období EU v oblasti regionální a kohezní politiky: 2014-2020, 2021-2027; strukturální fondy a Kohezní fond

14. Řízení přeshraniční spolupráce

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (17.12.2020)
  • aktivní účast na konzultacích
  • úspěšné plnění zadaných úkolů
  • závěrečný test (příp. s možností výběru z více možností).
 
VŠCHT Praha