PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči - P502004
Anglický název: / X-ray Fluorescence Analysis and its Application in Monument Preservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čechák Tomáš prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studijní předmět seznamuje studenty s principem, přístrojovým vybavením a praktickým použitím metody rentgenové fluorescenční analýzy, která umožňuje nedestruktivní stanovení prvkového složení různých materiálů. Teoretické základy a především pak aplikace této metody se soustřeďují na analýzu materiálů důležitých v péči o předměty hmotného kulturního dědictví. Přednášky jsou doplněny praktickou ukázkou měření vybraných vzorků a následnou analýzou naměřených dat.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z: Shugar, A.N. - Mass J.L.: Handheld XRF for Art and Archaeology, Leuven University Press, 2014. ISBN: 978-90-5867-934-5.

Z: Fonseka, R.: X-Ray Fluorescence, Nova Science Publishers Inc., 2018. ISBN: 9781536143034

Nejnovější články v odborných časopisech, především X-ray Spectrometry, Spectrochimica Acta Part B a Radiation Physics and Chemistry.

D: Mazzeo, R.: Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Springer, Berlin, 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1

D: Donais, M. K. - Georg, D. B.: X-Ray Fluorescence Spectrometry and Its Applications to Archaeology, Momentum Pr., 2018, ISBN: 9781944749293.

D: IAEA,: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus

1. Principy analytických metod založených na emisi charakteristického záření

2. Přístrojové vybavení a jeho charakteristiky

3. Kvalitativní analýza – postupy vyhodnocování spekter charakteristického záření

4. Kvantitativní a semikvantitativní analýza při neinvazivních průzkumech a měřeních in-situ

5. Rentgenová fluorescenční analýza kovů

6. Rentgenová fluorescenční analýza skla a keramiky

7. Rentgenová fluorescenční analýza maleb a rukopisů

8. Rentgenová optika a její využití v rentgenové fluorescenční analýze

9. Mikroanalýza a skenovací metody

10. Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

11. Využití výpočetních metod založených na metodě Monte Carlo

12. Techniky pro určení hloubkové distribuce prvků

13. Kombinace rentgenové fluorescence s dalšími analytickými metodami

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha