PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Inorganic Chemistry: Laboratory I - S101003
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AB101004
Ve slož. prerekvizitě: B110005, N110002, N110002A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • bezpečně se pohybovat v laboratoři;
  • zvládat základní laboratorní postupy;
  • spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy;
  • samostatně zpracovávat výsledky své práce a její podrobný popis i se závěrečným protokolem.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Literatura -

Sýkorová D.: Inorganic chemistry I: Laboratory manual, VŠCHT Praha (https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/16327/mod_resource/content/0/Laboratory%20manual.pdf)

Housecroft C.E., Sharpe A.G.: Inorganic Chemistry, Person Education Limited, 4th edition, 2014

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Studijní opory -

RUBEŠOVÁ, K. Basic chemical calculations. VŠCHT Praha, 2016 (pdf): https://e-learning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=2256

Program kurzu Inorganic Chemistry: Laboratory I (pdf): https://e-learning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=2314

Laboratorní protokol (doc): https://e-learning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=2315

CLP piktogramy pro sloučeniny a směsi: https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms

Bezpečnost v laboratoři a základní laboratorní techniky (videa): https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=91#section-0

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
  • závěrečný test (znalosti vyplývající z laboratorních prací a laboratorní výpočty)
  • protokoly z vybraných laboratorních prací
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace, práce se zkumavkou.

4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků a jejich reakce.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

11. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

12. Látkové bilance preparativních prací.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Studijní prerekvizity -

General and Inorganic Chemistry I

Chemical Calculations

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha