PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemistry I - S320001
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : N320002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.
Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Literatura -

Z: Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition; David L. Nelson; Michael M. Cox; Published by W. H. Freeman (2004) ISBN 10: 0716743396 ISBN 13: 9780716743392

Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Studijní opory -

Rozšířený sylabus (k dispozici na vyžádání).

Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Sylabus -

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Poslední úprava: Hynek Radovan (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování seminářů (včetně požadovaných testů) a písemné i ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Hynek Radovan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 5 140
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 5 168 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha