PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molecular genetics and DNA analysis - S320081
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB320015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 6th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2008.

Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.

Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.

Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony.

2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu.

3. Replikace, DNA polymerasy, replisomový komplex.

4. Mutace a opravné mechanismy.

5. Rekombinace, segregace genů při meiose, transposice.

6. Regulace transkripce.

7. Posttranskripční modifikace RNA.

8. Regulační role RNA.

9. Translace, posttranslační modifikace.

10. Zásady práce s DNA a RNA.

11. Metody analýzy sekvence DNA, mapování genomu.

12. Značení nukleových kyselin a využití sond.

13. Polymerasová řetězová reakce a její aplikace.

14. Databáze DNA.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Biochemie I

 
VŠCHT Praha