PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
EU Food Legislation - S323025
Anglický název: EU Food Legislation
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Míková Kamila doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (27.06.2013)
Cílem přednášek předmětu EU Food legislationje seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem ve vztahu k potravinám. Jsou vysvětleny hlavní požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a mechanismům používaným pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technické standardizace (technických norem) a systémů managementu kvality a bezpečnosti. Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti legálních podmínek pro zpracování a distribuci potravin, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se dokázat orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si sami vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (27.06.2013)

Studenti by měli pochopit základní principy evropského potravinového práva a naučit se nejdůležitějším požadavkům na správnou praxi ve výrobě a distribuci potravin a krmiv s ohledem na kvalitu a bezpečnost produktů. Na konci lekcí by studenti měli být schopni samostatně vyhledat relevantní informace v evropských právních dokumentech, technických normách, dokumentech Kodexu alimentarius a nalézt požadavky týkající se konkrétních výrobků nebo zkušebních laboratoří, které jsou zapotřebí pro hodnocení shody s předpisy. Znalost struktury a právní síly jednotlivých regulatorních dokumentů a standardů je pro praxi velmi důležitá.

Literatura -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (27.06.2013)

Z: Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu (konsolidovaná verze)

Z: Nařízení (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(konsolidovaná verze)

Z: Nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat.

Z: Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (27.06.2013)

http://web.vscht.cz/kocourev/legislativa.html

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

http://www.efsa.europa.eu/

Sylabus -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (29.07.2016)

1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.

2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.

3. Strategie bezpečnosti potravin - vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení. Zákon o veřejném zdraví.

4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky; ochrana před falšováním, GMO.

5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.

6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.

7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, správná hygienická a výrobní praxe.

8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti

9. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.

10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.

11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovoz a vývoz potravin.

12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.

13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.

14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí, "chemická" legislativa (REACH)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (27.06.2013)

V případě studentů, kteří nejsou studenty fakulty potravinářské a biochemické technologie, např. někteří studenti Erasmus: prokazatelné základní znalosti o potravinářských technologiích, mikrobiologii, chemii potravin a výživových požadavcích.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha