Angličtina - mírně pokročilí II - V834004
Anglický název: English - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Záměnnost : N834019
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur, upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • požádat o pomoc a radu, poskytnout radu či doporučení
  • vyjádřit svůj názor a postoj
  • dát instrukce, jak se dostat na určité místo
  • napsat formální dopis

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Pre-intermediate MultiPack B, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194037327

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan,2010, 9780230727014

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Sylabus -

1. Učení se jazykům; slovesné vazby - gerundium a infinitiv

2. Modální slovesa have to/don't have to/must/mustn't; závislé předložky; psaní formálního dopisu

3. Nemoc; v lékárně; vyjádření rady a doporučení; should/shouldn't; sloveso get

4. Katastrofy; 1. typ podmínkových vět; mnohoznačnost slov - slovesa; spojování slov ve výslovnosti

5. Přivlastňovací zájmena; příslovce způsobu; rytmus ve větě

6. Zvířata a hmyz; 2. typ podmínkových vět; důraz ve slově

7. Fobie a strach; předpřítomný čas a minulý jednoduchý čas; psaní biografie

8. Sporty; vyjádření pohybu; udávání směru

9. Vynálezy; trpný rod - formy a použití; frázová slovesa

10. Škola a školní předměty; vazba used to

11. Rozhodování; sloveso might; tvoření podstatných jmen

12. Vyjádření podobnosti a rozdílu; vazby so/neither + pomocné sloveso

13. Vyprávění příběhu; předminulý čas a nepřímá řeč; tvoření otázek

14. Shrnutí a opakování

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni A2/A2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Holanová Petra (03.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Holanová Petra (28.06.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28