PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina - mírně pokročilí II - N834019
Anglický název: English - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Novotná Jana (25.01.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • požádat o radu a radu či doporučení poskytnout
  • vyjádřit svůj názor a postoj
  • podat ústní i písemnou formou jednoduchý popis místa, budovy, osoby
  • napsat neformální dopis

Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)
Literatura -

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack B,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598699

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermadiate Language Practice,Macmillan,2010, 9780230727014

Poslední úprava: Novotná Jana (23.11.2016)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Novotná Jana (08.09.2016)
Sylabus -

1. Nakupování, obchody a zboží; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv

2. Modální slovesa - can, must, may v přítomnosti

3. Sporty a volný čas; Vyjádření pohybu, předložky pohybu

4. Přání a možnosti;Podmínkové věty, mnohoznačnost slov - slovesa

5. Příroda a zvířata; Modální sloves - should, would, might, tvoření slov

6. U lékaře, v lékárně; Vyjádření rady a doporučení, dopis příteli

7. Obavy, strach, dobrodružství; Předpřítomný čas prostý- použití

8. Škola a školní předměty; Vazba "used to", vyjádření minulosti

9. Zdraví a zdravý životní styl; Trpný rod - formy a požití

10.Vynálezy a vynálezci;Trpný rod, vyjádření podobnosti, srovnání

11.Telefonování,užitečné fráze pro telefonování; Frázová slovesa

12.Minulost - realita a fikce; Předminulý čas - tvoření, použití

13.Příběh - tvoření,Přímá a nepřímá řeč, souslednost časů

14.Shrnutí a opakování

Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni Angličtina - mírně pokročilí I.

Poslední úprava: Kruteková Jana (15.06.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha