Němčina - začátečníci II - V834008
Anglický název: German - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • vést telefonní rozhovor
  • vyplnit jednoduché formuláře, dotazníky a napsat jednoduchý dopis či e-mail
  • zvládnout konverzaci v hotelu, obchodě atd. s pomocí osvojených jazykových dovedností
  • vyprávět či převyprávět jednoduchý příběh
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D., Tesařová L., Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 3,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018536

D: Hilpert S.,Kerner M.,Niebisch D.,Specht F.,Weers D.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 4,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018543

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (14.06.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)

1. Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu.

2. Časování silných sloves v přítomnosti.

3. Gramatický podmět "es", předložky se 3. a se 4. pádem .

4. Text "Guten Appetit!".

5. Řadové číslovky, časování slovesa "wissen".

6. Slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými.

7. Sloveso "werden"- časování a užití, budoucí čas.

8. Slovesa zvratná.

9. Tázací zájmena "welcher" a "was für ein".

10. Text "Im Studentenheim".

11. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

12. Zájmena shrnutí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách.

13. Text "Beim Arzt".

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (14.06.2018)

Znalosti na úrovni Němčina I - začátečníci.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28