PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Němčina - začátečníci II - N834023
Anglický název: German - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)

Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vést telefonní rozhovor
  • vyplnit jednoduché formuláře, dotazníky a napsat jednoduchý dopis či e-mail
  • zvládnout konverzaci v hotelu, obchodě atd. s pomocí osvojených jazykových dovedností
  • vyprávět či převyprávět jednoduchý příběh
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D., Tesařová L., Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 3,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018536

D: Hilpert S.,Kerner M.,Niebisch D.,Specht F.,Weers D.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 4,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018543

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (16.10.2013)

1. Skloňování substantiv v plurálu, přídavná jména po členu určitém.

2. Přídavná jména geografická, modální sloveso sollen.

3. Článek l. 6 : Unterschiede /1/, slovosled v německých souvětích, tvoření slov.

4. Skloňování adjektiv bez členu, předložky se 4. pádem.

5. Slovosled ve větách souřadících a podřadících. Článek l. 7 : Unterschiede /2/

6. Gramatický podmět "es", předložky se 3. a se 4. pádem .

7. Sloveso "werden"- časování a užití, budoucí čas, vedlejší věty vztažné.

8. Článek l. 8 : Im Hotelzimmer, číslovky řadové, vyjadřování data.

9. Préteritum sloves slabých, pomocných a modálních.

10.Infinitiv s "zu", časové údaje (dny, měsíce), číslovky od 101.

11.Zpodstatnělá přídavná jména. Článek l. 9 : Brief an einen Freund.

12.Perfektum sloves slabých, pomocných a způsobových. Příčestí minulé v přívlastku.

13.Skloňování tázacích zájmen wer a was, skloňování jmen vlastních a geografických.

14.Článek l. 10 : Ein Telefongespräch,shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti na úrovni Němčina I - začátečníci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha