PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - začátečníci II - V834008
Anglický název: German - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834023
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • vést telefonní rozhovor
  • vyplnit jednoduché formuláře, dotazníky a napsat jednoduchý dopis či e-mail
  • zvládnout konverzaci v hotelu, obchodě atd. s pomocí osvojených jazykových dovedností
  • vyprávět či převyprávět jednoduchý příběh
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (19.08.2021)

Z: Thoma Leonhard, Schritte international Neu 2, Huber Verlag, Ismaning 2016, 978-3-19-601082-4

Z: Wortberg Christoph, Schritte international Neu 3, Huber Verlag, Ismaning 2017, 978-3-19-301084-1

D: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L., Německy s úsměvem nově, Nakladatelství Fraus, Plzeň,2011, 9788072389902

D: Gottstein-Schramm B.,Dutzstein B.,Specht F., Schritte Neu Übungsgrammatik, Huber Verlag, Ismaning 2017, 978-3-19-011081-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (14.06.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

1. Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu.

2. Časování silných sloves v přítomnosti.

3. Gramatický podmět "es", předložky se 3. a se 4. pádem .

4. Téma "Im Restaurant".

5. Řadové číslovky, časování slovesa "wissen".

6. Slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými.

7. Sloveso "werden"- časování a užití, budoucí čas.

8. Slovesa zvratná.

9. Tázací zájmena "welcher" a "was für ein".

10. Téma "Wohnen".

11. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

12. Zájmena shrnutí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách.

13. Téma "Beim Arzt".

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

Znalosti na úrovni Němčina - začátečníci I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha