PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Účetnictví - V837002
Anglický název: Financial Accounting
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/ucetnictvi
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Znalost účetnictví dotváří soubor ekonomického vzdělání a patří k základním ekonomickým dovednostem. Jde o pilíř ekonomiky, který se během staletí vyvinul v mnoha používaných (i postupně opuštěných) formách pro podporu paměti, jako důkazní prostředek při soudních sporech i jako nepostradatelný zdroj informací na podporu rozhodovacích procesů jak managementu podniku, tak i dalších (externích) zainteresovaných stran. Finanční účetnictví představuje také základní východisko pro stanovení daňových povinností účetní jednotky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a zásadami finančního účetnictví, s finančními výkazy účetní jednotky a naučit je zaznamenat, předat a analyzovat základní informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Po absolvování předmětu bude student schopen promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní principy a zásady finančního účetnictví

Posoudit a vyhodnotit stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady, výnosy a výsledky hospodaření účetní jednotky

Promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření

Užívat výstupy finančního účetnictví na podporu rozhodování

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z:Brada J.,Základy účetnictví,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806364

Z:Kovanicová D.,Abeceda účetních znalostí pro každého,Bova Polygon,Praha,2012,9788072731695

Z:Hinke J.,Bárková D.,Účetnictví 1,Základy účetnictví v příkladech,Grada Publishing,Praha,2011,9788024739533

Z:Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů)

D:Vyhláška č.500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

D:České národní účetní standardy

D:Horngren Ch.T.,Harrison W.T.,Bamber L.S.,Accounting,Pearson Prentice Hall,2005,0131436058

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

http://kem.vscht.cz/predmety/ucetnictvi

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet mohou studenti získat dosažením 50% úspěšnosti při řešení zápočtového testu. Zkouška bude probíhat ústní formou.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Sylabus -

1.Význam, funkce a postavení účetnictví v podniku, jeho vazba na informační systém podniku, uživatelé účetnictví, základní účetní zásady a principy

2.Majetek podniku, závazky a jiná pasiva, rozvaha jako základní účetní výkaz, změny v rozvaze

3.Oceňování majetku a závazků

4.Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty

5.Příjmy, výdaje, cash flow, přehled o peněžních tocích

6.Normativní úprava účetnictví,metodické prvky účetnictví

7.Účtování o dlouhodobém majetku podniku (požizování dlouhodobého majetku)

8.Účtování o odpisech a vyřazování dlouhodobého majetku

9. Účtování o zásobách

10.Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých finančních zdrojích

11.Zúčtovací vztahy

12.Účtování o vlastním kapitálu a o dlouhodobých závazcích, rezervy

13.Účtování o nákladech a výnosech, časové rozlišení

14.Uzavírání účetního období, účetní závěrka

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Podniková ekonomika

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha