PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soft skills pro praxi - V837004
Anglický název: Soft skills in use
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností potřebných v začátku profesní kariéry. Cílem je studenty co nejlépe zorientovat v podmínkách a předpokladech jejich úspěšného uplatnění v praxi (Zejména při hledání pracovních příležitostí, ve snaze o prosazení ve výběrovém řízení a v úspěšné adaptaci na prostředí organizací a firem). Výukový program je zaměřen prakticky, aplikačně. Všechny tematické bloky výuky obsahují vedle teoretických informací, potřebných k zorientování v problematice vždy aplikační část, zaměřenou na zprostředkování praktických zkušeností a doporučení. Podstatnou součástí výuky jsou dispoziční diagnostiky a aplikační cvičení, na nichž si mohou absolventi ověřit své vlastní schopnosti a dovednosti, získat zpětnou vazbu o svých silných i slabších stránkách a doporučení pro svůj další rozvoj.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit a prezentovat referát na zvolené téma.

Připravit se na obtížná jednání a vyjednávání.

Řešit základní problémy v týmové spolupráci.

Analyzovat a porovnat uplatňované techniky individuálního a skupinového řešení problémů.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada,Praha,2012,9788024744841

Z:Plamínek J.,Konflikty a vyjednávání,Grada,Praha,2012,9788024744858

D:Bělohlávek F.,Organizační chování, RUBICO,Olomouc,1996,8085839091

D:Milkowich G.T., Boudreau J.W.,Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293

D:Ury W.,Jak překonat nesouhlas, MANAGEMENT PRESS,1995,8085603837

D:Hroník F.,Poznejte své zaměstnance, ERA,1999,8086517209

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

http://kem.vscht.cz/predmety/softskills

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Metody výuky

Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, součástí bude prezentace vlastních referátů studenty a následná zpětná vazba k nim.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

V předmětu není průběžná kontrola studia

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Sylabus -

1. Efektivní komunikace

2. Rozvoj komunikačních dovedností

3. Prezentační dovednosti a jak je rozvíjet

4. Styl komunikace

5. Obtížná jednání a vyjednávání

6. Argumentace a přesvědčování

7. Psychologická diagnostika užívaná ve výběrových řízeních a hodnotících programech

8. Hodnotící programy v organizacích a ve výběrových řízeních

9. Krátké ice breakers techniky, miniprezentace a komunikační hry

10. Individuální a skupinové řešení problémů

11. Týmová práce - koncept týmových rolí

12. Time management

13. Doporučení pro úspěšnou adaptaci

14. Souhrnná zpětná vazba, udělování zápočtů

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Vstupní požadavky

znalost češtiny na úrovni umožňující běžné porozumění

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro získání zápočtu je nezbytné zúčastnit se minimálně 9 přednášek a prezentovat zadaný referát.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha