PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biologie člověka - Z111040
Anglický název: Human Biology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Otová Berta doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: B111008, N111040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

 1. Otová B., Soukup F., Kapras J., Vymlátil J., Topinková E.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha 1998,

 2. Jaroslav Kotlas a kolektiv: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky, Karolinum, Praha 2OOO

 3. Kapras J. a kol,: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 1, Karolinum, Praha 1996.

 4. Soukupová M., Soukup F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II, Karolinum, Praha 1998. Goetz a kol,: Kapitoly z lékařské biologie 1, Jinočany H+H, 1995

 5. Kapras J. a Kohoutová M.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III., Karolinum, Praha 1999.

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

 1. Prokaryota, eukaryota. Eukaryotní buňka, regulace buněčného dělení, buněčná signalizace. Tkáň, organismus.

 2. Mendelovy zákony, vymezeni pojmů: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost.

 3. Molekulární a biochemická podstata dědičných chorob. Farmakogenetika. Rodokmenové studie.

 4. Karyologie: karyotyp člověka, chromosomy, syndromy podmíněné chromosomálními aberacemi (hodnoceni a zápisy karyotypů); strukturní a numerické odchylky, metoda FISH

 5. Mitóza, meióza, gametogeneze, klinické důsledky poruch meiózy, nondisjunkce, syndromy

 6. Meióza - crossing-over, vazba genů, mapování.

 7. Ontogeneza. Diferenciace pohlaví.

 8. Základy molekulární genetiky, molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace. Základy molekulární genetiky. Analýza nukleových kyselin, DNA diagnostika přímá a nepřímá.

 9. Hodnocení DNA diagnostiky. RFLP, sekvenování. Seznámení s vybavením laboratoře (elektroforéza, termocykler, sekvenátor atp.).

 10. Polygenní dědičnost, multifaktoriálně děděné fyziologické znaky, choroby a vady člověka.

 11. Genetika populací, selekce mutace, migrace. Evoluce člověka a její mechanismy.

 12. Populační genetika - odhady genových frekvencí. Polygenní dědičnost, dědivost, hodnocení rizika polygenně děděných chorob.

 13. Imunogenetika, typy a genetická regulace imunitní odpovědi.

 14. Imunogenetika - histokomatibilitní lokusy, transplantační zákony, GVHD, imunofenotyp, haplotyp, asociace chorob a imunofenotypu.

 
VŠCHT Praha