PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie II - Z403014
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N403014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

J. Novák, Fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 1999.

J. Novák, Fyzikální chemie II, VŠCHT Praha, 2001.

J. Novák, Příklady a úlohy z fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 2000.

L. Bartovská, Příklady a úlohy z fyzikální chemie II, VŠCHT Praha, 2002.

A. Malijevský, Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000

Novák J. a kol.: Fyzikální chemie – bakalářský kurz, VŠCHT Praha 2005

Atkins P.W.: Physical Chemistry, Oxford University Press 1998

A. Malijevský, et. al: Physical chemistry in brief. Institute of Chemical Technology, Prague, 2005. (www.vscht.cz/fch/en/tools/breviary.html)

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.09.2006)
Sylabus -

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.

2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.

3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.

4. Důsledky I. a II. věty termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.

5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.

6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.

8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.

9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.

10.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.

11.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.

12.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.

13.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.

14.Základy povrchové chemie.

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.09.2006)
 
VŠCHT Praha