SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Water Analysis - Laboratory - N217020
Title: Laboratoř analytiky vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM217012, M217012
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Usual methods and procedures used in water analysis are practised with model or real water samples. Determination and interpretation of calibration curve is fundamental step in the spectrometric analysis. Standardization and choice of titration solutions is necessary for titrimetric methods. Sample pretreatment, steps of procedures, calculation of results are practised. Interpretation of results and certificate preparation form integral part of the laboratory work.
Last update: TAJ217 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

work skillfully in the laboratory,

make quantitative determination of basic water components,

use graphic tools for creating reports,

interpret results.

Last update: TAJ217 (31.08.2013)
Literature -

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012, ISBN 978-08-7553-013-0

Last update: Kujalová Hana (23.01.2018)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Last update: TAJ217 (31.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Účast na všech laboratorních úlohách je povinná, v případě absence je umožněno absolvovat maximálně 3 úlohy v náhradních termínech; při vyšším počtu absencí zaniká nárok na zápočet. Student je při každém laboratorním cvičení zpravidla hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy, dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat (formou protokolu). Součástí klasifikace je závěrečný test zaměřený na principy metod a související výpočty. Výsledná známka vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení, s přihlédnutím ke snaze a píli v průběhu celého semestru. V případě předem neomluvených absencí se výsledná známka za každou takovou absenci o stupeň snižuje.

Studentům kombinované formy studia je po dohodě umožněno laboratorní úlohy absolvovat v průběhu dvou let, přičemž známka z úloh absolvovaných v jednom akademickém roce se v případě znovuzapsání předmětu převádí do dalšího roku a příslušné úlohy není nutné opakovat.

Upozorňujeme studenty, že je nezbytné zúčastnit se úvodního semináře k laboratořím, který se bude konat ve středu 19.9.2017 od 9:00 (do max. 12:00) v knihovně ústavu 217. Zde budou na programu organizační záležitosti, rozdělení studentů do skupin, v nichž budou po celý semestr pracovat, dále školení o bezpečnosti práce, seznámení s vybavením laboratoří, programem na celý semestr apod. Bez absolvování úvodního semináře nelze nastoupit na laboratorní cvičení! Z toho důvodu doporučujeme zúčastnit se i v případě, že si nejste jisti, zda předmět budete chtít absolvovat.

S případnými dotazy se studenti mohou obrátit na vedoucí laboratoří - ing. Hanu Kujalovou, Ph.D. (hana.kujalova@vscht.cz).

Last update: Kujalová Hana (12.09.2018)
Syllabus -

1. Safety and protection of health at work. Preparation of solutions.

2. Determination of chloride, dissolved and suspended solids.

3. Preparation of calibration.

4. Determination of pH value, alcality, acidity, conductivity, calcium and magnesium. Calculation of carbon dioxide species.

5. Spectrometric determination ammonia, nitrite, phosphorus and silica.

6. Ion dissolved matter, sulphate and nitrate.

7. CODMn. Iron and manganese.

8. Individual project. Short analysis of inorganic solids in drinking water.

9. Oxygen and chlorine. COD, BOD in surface water.

10. COD, BOD, TOC in wastewater. MBAS

11. Inorganic, organic and Kjeldahl nitrogen and total phosphorus.

12. Cyanide. Phenols.

13. Excursion.

14. Classification of project, correcting work

Last update: KOLLEROL (16.08.2013)
Registration requirements -

Water Analysis

Last update: Sýkora Vladimír (23.09.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Report from individual projects 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40

 
VŠCHT Praha