SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory Technique - V832005
Title: Laboratorní technika
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 72 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: 72
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Incompatibility : B101004, B101004Z, N101003, N101003A, N101503
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Tento předmět je určen pro studenty prvního ročníku, kteří během svého studia na střední škole neměli možnost absolvovat žádná laboratorní cvičení z chemie, nebo je absolvovali v minimálním rozsahu. Zde se studenti prostřednictvím zajímavých laboratorních úloh seznámí s nejdůležitějším laboratorním vybavením, osvojí si základní laboratorní operace a také důležité bezpečnostní návyky. Předmět slouží jako průprava pro povinná laboratorní cvičení, která budou studenti absolvovat v průběhu dalšího studia.
Last update: Šimůnek Ondřej (07.09.2021)
Learning resources - Czech

Návody k jednotlivým pracem budou studentům poskytnuty přímo na laboratorním cvičení. V elektronické podobě jsou k dispozici na adrese https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=728.

Last update: Šimůnek Ondřej (07.09.2021)
Syllabus - Czech

1. Vážení, odměřování kapalin, připrava roztoků, krystalizace, filtrace, sušení

2. Práce s kahanem, zahřívání, měření teploty, práce při vysoké teplotě, práce se sklem

3. Práce s plyny, práce při nízké teplotě, práce v intertní atmosféře

4. Extrakce, izolace z přírodního materiálu, chromatografie

5. Práce se zábrusovými aparaturami, práce s vakuem, destilace, sublimace

6. Elektrolýza, úpravy pH, srážení

Last update: Šimůnek Ondřej (02.09.2021)
Entry requirements - Czech

Před začátkem laboratorního cvičení si studenti samostatně prostudují materiály týkající se laboratorního skla a dalšího vybavení: https://e-learning.vscht.cz/mod/glossary/view.php?id=18018

Podmínkou pro zahájení kurzu je úspěšné absolvování testu z této problematiky.

Řádně přihlášeni studenti jsou povinni se dostavit na první hodinu výuky. Pokud se student nemůže z vážných důvodů na první hodinu dostavit, je povinen předem o této skutečnosti informovat vyučujícího. Neomluvení studenti mohou být nahrazeni dalšími zájemci.

Last update: Šimůnek Ondřej (08.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je absolvování vstupního testu z laboratorního vybavení, maximálně jedna absence a krátké přezkoušení z nabytých znalostí a dovedností.

Last update: Šimůnek Ondřej (04.10.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.9 24
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha