PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Applied Chemical Processes - AB105001
Anglický název: Applied Chemical Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: https://web.vscht.cz/~paidarm/ACHP/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B105001, N105001
Je záměnnost pro: B105001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)
Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a jednotlivými chemickými aparáty. Součástí předmětu jsou i jednotlivé matematické popisy základních chemicko-inženýrských dějů a popis základních chemických aparátů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Studenti budou umět:

základy energetických bilancí v chemických technologiích

základy bilance hmoty v chemických technologií

rozumět souvislostem mezi popisem jednotlivých aparátů a jejich začlenění do návrhu technologie

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Z: W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter, K. H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991 ISBN 80-03-00638-4

D: J. Vosolsobě: Anorganická technologie III Výroba kyseliny sírové, amoniaku a kyseliny dusičné, skripta VŠCHT Praha, 1984

D: J. Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980

D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967

D: V. Srb: Anorganická technologie IV Elektrolytická výroba anorganických látek, skripta VŠCHT Praha, 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

http://web.vscht.cz/paidarm/ACHP/

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

1.Chemické technologie a jejich projektování

2.Úprava a transport látek v chemických výrobách

3.Energie v chemických procesech

4.Separační procesy v chemické technologii

5.Rychlost chemické reakce

6.Průmyslové chemické reaktory

7.Průmyslové katalytické reaktory

8.Heterogenní nekatalyzované reakce

9.Průmyslová krystalizace

10.Elektrochemické reakce

11.Elektrochemické procesy

12.Elektrochemické reaktory

13.Elektromembránové procesy

14.Elektrotermické procesy

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Fundamentals inorganic technology, Physical chemistry, Chemical engineering courses

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Základy matematiky, Základy chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Nezbytnou podmínkou k udělení zápočtu je vypracování semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška může být absolvována až po schválení vypracovaného projektu vyučujícím. Zkouška má písemnou a ústní část.

 
VŠCHT Praha