PředmětyPředměty(verze: 876)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikované chemické procesy - N105001
Anglický název: Applied Chemical Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B105001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Zlámal Martin Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav Ing. Ph.D. (12.03.2009)
Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a jednotlivými chemickými aparáty. Součástí předmětu jsou i jednotlivé matematické popisy základních chemicko-inženýrských dějů a popis základních chemických aparátů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

základy energetických bilancí v chemických technologiích

základy bilance hmoty v chemických technologií

rozumět souvislostem mezi popisem jednotlivých aparátů a jejich začlenění do návrhu technologie

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (22.08.2013)

Z: W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter, K. H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991 ISBN 80-03-00638-4

D: J. Vosolsobě: Anorganická technologie III Výroba kyseliny sírové, amoniaku a kyseliny dusičné, skripta VŠCHT Praha, 1984

D: J. Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980

D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967

D: V. Srb: Anorganická technologie IV Elektrolytická výroba anorganických látek, skripta VŠCHT Praha, 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (17.11.2012)

http://web.vscht.cz/paidarm/ACHP/

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Lhotka Miloslav Ing. Ph.D. (12.03.2009)

Požadavkem k udělení zápočtu je vypracování semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška má písemnou a ústní část.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (15.08.2013)

1. Design of chemical technology

2. Treatment and mass transfer in chemical processes

3. Energy in chemical processes

4. Separation processes

5. Kinetics of chemical reaction

6. Industrial chemical reactors I

7. Industrial chemical reactors II

8. Heterogeneous non-catalytic reactions

9. Crystallization processes

10. Electrochemical reactions

11. Electrochemical processes

12. Electrochemical reactors

13. Electromembrane processes

14. High temperature electroprocesses

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (13.11.2009)

Fundamentals inorganic technology, Physical chemistry, Chemical engineering courses

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (02.07.2013)

Elementary Mathematics, Basic Chemistry

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha