PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bioanalytical Methods - AB320006
Anglický název: Bioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Svoboda Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320006, N320006A
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.08.2019)
Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, genetické metody (zejména různé aplikace PCR -polymerasová řetězová reakce), imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.08.2019)

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem.

Aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu.

Získají schopnost orientace ve specializované odborné literatuře z oblasti studia biomolekul.

Přehled o širokém spektru bioanalytických metod včetně možností a limitů jejich aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.08.2019)

Z: Králová B., Rauch P., Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2. vydání 1995, ISBN 80-7080-449-1

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.08.2019)

Další seznam doporučené literatury a odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.08.2019)

1. Definice bioanalytických metod jako metod založených na biologickém rozpoznání.

2. Enzymy jako analytická činidla - teoretický úvod, kinetika enzymových reakcí.

3. Metody stanovení substrátů, aktivátorů a inhibitorů enzymových reakcí. Využití enzymů ve volné a imobilizované formě.

4. Využití enzymových metod v klinické a experimentální praxi.

5. Princip imunochemických metod. antigeny, hapteny , charakterizace interakcí antigen-protilátka.Protilátky (výskyt,funkce molekuly imunoglobulinu) Buněčná podstata imunitní odpovědi.

Protilátky: příprava, použití, polyklonální, monoklonální, rekombinantní.

6. Rozdělení imunochemických metod.Imunoprecipitační metody a jejich využití v praxi, precipitace v roztoku, aglutinace, pasivní aglutinace.

7. Citlivé imunochemické techniky (ELISA).

8. Bioanalytické metody využívající radionuklidy (vhodné radionuklidy, poločasy rozpadu, metody detekce, značení protilátek) RIA, radiometrické metody, práce s radionuklidy.

9. Bioafinitní chromatografie, afinitní precipitace, imunoafinitní biosenzory, FACS.

10. Elektroforetické metody a jejich význam v analytice.

Imunoblot - detekce, izolace a charakterizace proteinů po dělení elektroforetickými metodami a jejich význam v analytice, barevná a chemiluminiscencční detekce. Imunoelektroforetické metody.

SDS elektroforesa, kapilární elektroforesa.

11. Hmotnostní spektrometrie biomolekul.

12. Biochemické a mikrobiologické metody v analytice.

13. Genetické metody.

Polymerasová řetězová reakce (PCR), RT-PCR detekce specifických sekvencí produktu in situ, DNA a RNA čipy, příklady praktického použití genetických metod ve srovnání s dříve probranými metodami.

14. Detekční limity a použití vybraných bioanalytických metod.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Svoboda Petr Ing. Ph.D. (18.11.2021)

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.08.2019)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha