PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioanalytické metody - N320006A
Anglický název: Bioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Šantrůček Jiří Ing. Ph.D.
Svoboda Petr Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB320006, B320006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, genetické metody (zejména různé aplikace polymerasové řetězové reakce - PCR), imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody.
Poslední úprava: Svoboda Petr (30.01.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem.

Aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu.

Získají schopnost orientace ve specializované odborné literatuře z oblasti studia biomolekul.

Přehled o širokém spektru bioanalytických metod včetně možností a limitů jejich aplikace.

Poslední úprava: UST320 (03.09.2013)
Literatura -

Z: Králová B., Rauch P., Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2. vydání 1995, ISBN 80-7080-449-1

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

Poslední úprava: UST320 (30.08.2013)
Studijní opory -

Další seznam doporučené literatury a odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty v rámci jednotlivých přednášek.

Poslední úprava: UST320 (30.08.2013)
Sylabus -

1. Definice bioanalytických metod jako metod založených na biologickém rozpoznání; Základy izolace molekul z biologického materiálu; Stabilita biologického materiálu.

2. Enzymy 1: Enzymy jako analytická činidla - teoretický úvod, kinetika enzymových reakcí; Metody stanovení substrátů, aktivátorů a inhibitorů enzymových reakcí.

3. Enzymy 2: Využití enzymů ve volné a imobilizované formě; Využití enzymových metod v klinické a experimentální praxi.

4. Imunochemické metody 1: Princip imunochemických metod - antigen, hapten, protilátky; Charakterizace interakcí antigen-protilátka; Buněčná podstata imunitní odpovědi; Protilátky - příprava, použití, polyklonální, monoklonální, rekombinantní.

5. Imunochemické metody 2: Rozdělení imunochemických metod; Imunoprecipitační metody a jejich využití v praxi - precipitace v roztoku, aglutinace a pasivní aglutinace; Citlivé imunochemické techniky (ELISA); Bioanalytické metody využívající radionuklidy (vhodné radionuklidy, poločasy rozpadu, metody detekce, značení protilátek), RIA, radiometrické metody, práce s radionuklidy.

6. Elektroforetické metody 1: Základy elektroforetických metod - SDS elektroforéza, isoelektrická fokusace, kapilární elektroforéza; imunoelektroforetické metody.

7. Elektroforetické metody 2: Blotovací techniky - western blot - detekce, izolace a charakterizace proteinů po dělení elektroforetickými metodami, barevná a chemiluminiscenční detekce; Nothern blot; Southern blot.

8. Genetické metody 1: Polymerasová řetězová reakce (PCR), digitální PCR, kvantitativní PCR, detekce specifických sekvencí produktu in situ.

9: Genetické metody 2: DNA a RNA čipy; Příklady praktického použití genetických metod ve srovnání s dříve probranými metodami.

10. In vitro techniky: Použití buněčných linií v bioanalytických metodách; Biochemické a mikrobiologické metody v analytické chemii.

11. Chromatografické techniky 1: LC, GC, bioafinitní chromatografie, afinitní precipitace, imunoafinitní biosenzory.

12. Chromatografické techniky 2: Příklady praktického použití chromatografických technik; Průtoková cytometrie.

13. Hmotnostní spektrometrie biomolekul.

14. Detekční limity a použití vybraných bioanalytických metod.

Poslední úprava: Svoboda Petr (24.02.2021)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Seminář/cvičení Biochemie I

Poslední úprava: Svoboda Petr (23.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška

Poslední úprava: Svoboda Petr (28.05.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10

 
VŠCHT Praha