PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Human Nutrition and Nutritional Policy - AB323011
Anglický název: Human Nutrition and Nutritional Policy
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://beverly.hradecka@vscht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hradecká Beverly Ing. Ph.D.
Záměnnost : B323011, N323041, S323005
Je záměnnost pro: B323011, B323014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu je přehled živin (sacharidy, proteiny, lipidy; voda, minerální látky, vitaminy), jejich významu ve výživě, základy jejich metabolismu a fyziologie a přehled jejich zdrojů v potravinách. Druhá část výuky je zaměřena na výživová doporučení, alternativní výživové směry, doplňky stravy, základy hygieny výživy a základní charakteristiky nemocí spojených s výživou.
Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě a fyziologické potřeby

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit jídelní plány u běžné populace a navrhnout změny jídelních plánů podle fyziologických potřeb

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Literatura -

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Kasper H.: Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4533-6

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. Svoboda Servis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Svačina Š. a kol. Poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-807-2626-762

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

https://uapv.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/37630

http://www.brainkart.com/subject/Introduction-to-Human-Nutrition_244/

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (02.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod, výživová jakost, základní charakteristiky živin, problémy ve výživě, faktory ovlivňující výživu

2. Hlavní živiny - proteiny, peptidy, aminokyseliny

3. Hlavní živiny - sacharidy

4. Hlavní živiny - tuky a jiné lipidy

5. Minerální látky, voda ve výživě

6. Vitaminy

7. Základní fyziologické principy trávení potravy

8. Základní fyziologické principy vstřebávání a metabolismu živin; endokrinologické funkce gastrointestinálního traktu

9. Výživová doporučení, principy diferenciace výživy

10. Alternativní výživové směry

11. Základy hygieny výživy

12. Základní charakteristiky chorob spojených s výživou, přehled léčebné výživy

13. Potraviny pro zvláštní výživu, potraviny nového typu (Novel Food), doplňky stravy - legislativní rámec, hlavní typy, výživový význam

14. Základní charakteristika potravních zdrojů živin

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Vstupní požadavky -

Biochemie

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Prerekvizita: Biochemie

Korekvizita: Chemie potravin

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: zkouškový test + ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování zkouškového testu (51 a více %) + absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha