PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výživa a výživová politika - N323041
Anglický název: Human Nutrition and Nutritional Policy
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B323011
Další informace: http://jan.panek@scht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB323011, B323011, B323014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu je přehled živin (sacharidy, proteiny, lipidy; voda, minerální látky, vitaminy), jejich významu ve výživě, základy jejich metabolismu a fyziologie a přehled jejich zdrojů v potravinách. Druhá část výuky je zaměřena na výživová doporučení, alternativní výživové směry, doplňky stravy, základy hygieny výživy a základní charakteristiky chorob spojených s výživou.
Poslední úprava: TAJ323 (07.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě a fyziologické potřeby

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit jídelní plány u běžné populace a navrhnout změny jídelních plánů podle fyziologických potřeb

Poslední úprava: Pánek Jan (12.11.2012)
Literatura -

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Keller U., Meier R., Bertoli S. Klinická výživa. Scientia Medica, Praha, 1993. ISBN 80-85526-08-5

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. SvobodaServis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Mazza G.(Ed.) Functional foods. Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, USA, 1998; ISBN 1-56676-487-4

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Poslední úprava: Pánek Jan (12.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, výživová jakost, základní charakteristiky živin, problémy ve výživě, faktory ovlivňující výživu

2. Hlavní živiny - proteiny, peptidy, aminokyseliny

3. Hlavní živiny - sacharidy

4. Hlavní živiny - tuky a jiné lipidy

5. Minerální látky, voda ve výživě

6. Vitaminy

7. Základní fyziologické principy trávení potravy

8. Základní fyziologické principy vstřebávání a metabolismu živin

9. Výživová doporučení, principy diferenciace výživy

10. Alternativní výživové směry

11. Základy hygieny výživy

12. Základní charakteristiky chorob spojených s výživou, přehled léčebné výživy

13. Doplňky stravy � legislativní rámec, hlavní typy, výživový význam

14. Základní charakteristika potravních zdrojů živin

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Vstupní požadavky -

Chemie potravin, Biochemie

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin, Biochemie

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 11
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.1 3
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha