PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Unit Operations of Chemical Engineering I - AB409001
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B409001, N409002, N409002A, N409502
Je záměnnost pro: B409001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně řešit základní materiálové a energetické bilance spojené s aparáty a zařízeními chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Znát principy hydromechanických, tepelných, difuzních a chemických procesů z chemicko-inženýrského hlediska.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Deskriptory

K udělení zápočtu je nutné splnit tři kontrolní testy, každý minimálně na 40 % bodů. Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět dvě otázky ze seznamu otázek. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z:Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha,2011,9788070807781.

D:Holeček O.,Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha,2001,9788070804445.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Bilancování energie. Bernoulliova rovnice.

3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.

4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace.

5. Míchání, míchací zařízení. Entalpická bilance.

6. Sdílení tepla vedenín a prouděním. Přestup a prostup tepla.

7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování.

8. Difusní separační procesy. Přestup a prostup hmoty. Rovnovážný dělicí stupeň. Výměníky hmoty.

9. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

10. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis.

11. Rektifikace binární směsi, zpětný tok, určení počtu rovnovážných stupňů.

12. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.

13. Chemické reaktory, základní typy. Bilance látkového množství. Kinetické vztahy, katalýza.

14. Konstrukce aparátů jednotkových operací chemického inženýrství.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné splnit tři kontrolní testy, každý minimálně na 40 %. Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět dvě otázky ze seznamu otázek. Výsledná známka je vypočítána z úspěšnosti kontrolních testů a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha