PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemické inženýrství I - N409002
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409001
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/
http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Basařová Pavlína doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N409002A, N409502
Je záměnnost pro: N409002A, AB409001, B409001, N409053
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.
Poslední úprava: Jahoda Milan (24.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně řešit základní materiálové a energetické bilance spojené s aparáty a zařízeními chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Znát principy hydromechanických, tepelných, difuzních a chemických procesů z chemicko-inženýrského hlediska.

Poslední úprava: Jahoda Milan (08.11.2012)
Literatura -

Z:Kočí P. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha,2019,9788075920492.

D:Holeček O.,Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha,2001,9788070804445.

Poslední úprava: Basařová Pavlína (10.02.2020)
Studijní opory -

E-learning

http://www.vscht.cz/uchi/

Poslední úprava: Basařová Pavlína (10.02.2020)
Sylabus -

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Bilancování energie. Bernoulliova rovnice.

3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.

4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace.

5. Míchání, míchací zařízení. Entalpická bilance.

6. Sdílení tepla vedenín a prouděním. Přestup a prostup tepla.

7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování.

8. Difusní separační procesy. Přestup a prostup hmoty. Rovnovážný dělicí stupeň. Výměníky hmoty.

9. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

10. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis.

11. Rektifikace binární směsi, zpětný tok, určení počtu rovnovážných stupňů.

12. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.

13. Chemické reaktory, základní typy. Bilance látkového množství. Kinetické vztahy, katalýza.

14. Konstrukce aparátů jednotkových operací chemického inženýrství.

Poslední úprava: Jahoda Milan (20.02.2015)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Jahoda Milan (20.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha