PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Unit Operations of Chemical Engineering II - AB409002
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS, v LS lze předmět zapsat jen studentům s platným zápočtem
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B409002, N409003, N409003A, N409503
Je záměnnost pro: B409002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s praktickými výpočty jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Absolvent kurzu Chemické inženýrství II bude schopen analyzovat posloupnost jednotlivých procesů v průmyslové výrobě a nalézt klíčový proces, jehož modifikací lze například zvýšit výrobní kapacitu (urychlení procesu, posun rovnováhy apod.) Znalosti nabyté v předmětu jsou zobecnitelné a uplatní se i při úpravách technologií používajících jiné jednotkové operace, než na kterých se student metodiku práce naučil.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z: Jahoda M., Schreiber I. a kol., Chemické inženýrství II, VŠCHT Praha, 2018.

Z: Schreiberová L. a kol., Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha, 2011, 9788070807781.

D: Holeček O., Chemicko-inženýrské tabulky, VŠCHT Praha, 2001, 9788070804445.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

Pracovní materiály na www.vscht.cz/uchi

  • učební texty
  • texty výpočetních úloh
  • obrazový materiál přednášek
  • seznam úloh řešených na cvičení
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Entalpické bilance systémů s chemickou reakcí, entalpické bilance rektifikační kolony

2. Usazování a fluidace: kvalitativní a kvantitativní popis procesů

3. Makroskopický tok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách

4. Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideálně míchané reaktory, kaskáda

5. Reaktory II: trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi

6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi

7. Absorpce se stupňovým stykem fází

8. Sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení, koeficienty přestupu hmoty a tepla

9. Sdílení hmoty a tepla II: koeficienty prostupu, analogie sdílení hmoty a tepla

10. Absorpce v kolonách se spojitým stykem fází

11. Membránové procesy I: řídící mechanismy a hybná síla jednotlivých typů procesů

12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů

13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů, typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance

14. Rezerva

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha