Waste Treatment Technology - AM240004
Anglický název: Waste Treatment Technology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M240004
Záměnnost : M240004, N240004
Je neslučitelnost pro: M240004
Je záměnnost pro: M240004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět technicky účinným a ekonomicky efektivním způsobem pracovat s encyklopedickými poznatky z oblasti odpadového hospodářství a dále budou umět tyto poznatky kombinovat s poznatky z příbuzných oborů.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Williams P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons, Ltd, 2005, ISBN: 0-470-84912-6

Sarkar A., Singh R.P., Waste Management : Challenges, Threats and Opportunities, Nova Science Publishers Inc, 2015, ISBN: 1634821505

Wang L.K., Hung Y.T., Lo H.H., Yapijakis C., Waste Treatment in the Process Industries, CRC Press, 2005, ISBN 9780849372339

Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial, 2nd Edition; CRC Press; (February 26, 2014); ISBN-13 ‏ : ‎ 9781466585188

Handbook of Solid Waste Management, 2nd Edition; McGraw Hill; (July 13, 2002); ISBN-10 ‏ : ‎ 0071356231

Implementing the Circular Economy for Sustainable Development, 1st Edition; Elsevier; (December 10, 2020); ISBN-13 ‏ : ‎ 9780128217986

Plastics in the Circular Economy, 1st Edition; De Gruyter; (March 22, 2021); ISBN-13 ‏ : ‎ 9783110666755

E-waste Recycling and Management: Present Scenarios and Environmental Issues, 1st Edition; Springer; (June 14, 2019); ISBN-13 ‏ : ‎ 9783030141837

Electronic Waste: Recycling and Reprocessing for a Sustainable Future, 1st Edition; Wiley; (March 21, 2022); ISBN-13 ‏ : ‎ 9783527344901

Biotechnology for Zero Waste: Emerging Waste Management Techniques, 1st Edition; Wiley-VCH; (January 18, 2022); ISBN-13 ‏ : ‎ 9783527348985

Poslední úprava: Šír Marek (05.02.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Šír Marek (10.05.2018)
Sylabus -

1. Původ, typy a klasifikace odpadů

2. Skládkování odpadů

3. Biologická úprava odpadů

4. Odpadové hospodářství a skládkový plyn

5. Fyzikálně-chemická úprava odpadů

6. Termická úprava odpadů

7. Specifické odpady, elektroodpad

8. Zpracování plastů

9. Odpady a znečištění životního prostředí

10. Metody pro identifikaci a analýzu odpadů

11. Cirkulární ekonomika a bioekonomika

12. Mezinárodní legislativa

13. Případové studie - technologie pro zpracování odpadů

14. Týmový projekt, semestrální úkoly

Poslední úprava: Šír Marek (05.02.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemný test + Týmový projekt + Semestrální úkoly

Poslední úprava: Šír Marek (05.02.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 70