PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování odpadů - M240004
Anglický název: Waste Treatment Technology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Neslučitelnost : AM240004
Záměnnost : AM240004, N240004
Je neslučitelnost pro: AM240004
Je záměnnost pro: AM240099, AM240004
Anotace -
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět technicky účinným a ekonomicky efektivním způsobem pracovat s encyklopedickými poznatky z oblasti odpadového hospodářství a dále budou umět tyto poznatky kombinovat s poznatky z příbuzných oborů.

Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Literatura -

D: Odpady a jejich zpracování, Mečislav Kuraš, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2014, ISBN: 978-80-86832-80-7

Poslední úprava: Březina Milan (26.01.2018)
Studijní opory -

http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Sylabus -

1. Původ, typy a klasifikace odpadu

2. Komunální odpad

3. Průmyslové, zemědělské a těžební odpady

4. Hierarchie nakládání s odpady

5. Skládkování odpadů

6. Biologické metody nakládání s odpady

7. Fyzikálně chemické metody nakládání s odpady

8. Spalová odpadů, jiné termické postupy

9. Recyklace odpadů - papír, textil

10. Recyklace odpadů - sklo, kovy

11. Recyklace odpadů - plasty

12. Vztah odpad - výrobek

13. Nelegální nakládání s odpady

14. Informační systémy v odpadovém hospodářství

Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemný test + ústní zkouška

Poslední úprava: Kubal Martin (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha