PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Waste Management and Treatment - AM240099
Anglický název: Waste Management and Treatment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šír Marek Ing. Ph.D.
Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : M240004, N240004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět technicky účinným a ekonomicky efektivním způsobem pracovat s encyklopedickými poznatky z oblasti odpadového hospodářství a dále budou umět tyto poznatky kombinovat s poznatky z příbuzných oborů.

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2019)
Literatura -

Z: Williams P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons, Ltd, 2005, ISBN: 0-470-84912-6

Z: Sarkar A., Singh R.P., Waste Management : Challenges, Threats and Opportunities, Nova Science Publishers Inc, 2015, ISBN: 1634821505

D: Wang L.K., Hung Y.T., Lo H.H., Yapijakis C., Waste Treatment in the Process Industries, CRC Press, 2005, ISBN 9780849372339

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.12.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2019)
Sylabus -

1. Původ, typy a klasifikace odpadů

2. Informační systémy v odpadovém hospodářství

3. Technologie zpracování odpadů

4. Recyklace odpadů

5. Komunální odpady

6. Průmyslové odpady

7. Odpady ze zemědělství

8. Odpady z chemického průmyslu

9. Skládkování odpadů

10. Biologické metody zpracování odpadů – kompostování, anaerobní digesce

11. Spalová odpadů, další termické postupy

12. Fyzikálně-chemické metody zpracování odpadů

13. Předcházení vzniku odpadů

14. Odpadová legislativa v rámci EU

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (20.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

žádné

Poslední úprava: Bindzar Jan (13.12.2023)
 
VŠCHT Praha