PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování odpadů - N240004
Anglický název: Waste Management and Treatment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuraš Mečislav prof. Ing. CSc.
Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : S240005
Je záměnnost pro: M240004, AM240099, S240005, AM240004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Poslední úprava: Kubal Martin (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět technicky účinným a ekonomicky efektivním způsobem pracovat s encyklopedickými poznatky z oblasti odpadového hospodářství a dále budou umět tyto poznatky kombinovat s poznatky z příbuzných oborů.

Poslední úprava: Kubal Martin (14.11.2012)
Literatura -

D: Odpadové hospodářství, Kuraš, M., Ekomonitor, Chrudim, 2008, 978-80-86832-34-0

Poslední úprava: Kubal Martin (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

Poslední úprava: Kubal Martin (15.11.2012)
Sylabus -

1. Původ a typy odpadu

2. Informační systémy v odpadovém hospodářství

3. Zpracování odpadů

4. Recyklace odpadů

5. Komunální odpad

6. Průmyslový odpad

7. Odpady ze zemědělství, lesnictví a stavebnictví

8. Odpady z chemického průmyslu

9. Ukládání odpadů

10. Kompostování a zemědělské zpracování odpadů

11. Termické zpracování odpadů

12. Fyzikálně chemické zpracování odpadů

13. Nízkoodpadní technologie

14. Minimalizace odpadů - čistší produkce

Poslední úprava: Kubal Martin (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubal Martin (20.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 5 140
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha