PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Product Ecology - AM240007
Anglický název: Product Ecology
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : M240007, N240007
Anotace -
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znám principy metody posuzování životního cyklu a budou umět jí rámcově použít pro technologické i správní či manažerské projekty. Studenti budou mít přehlet o základních kategoriích dopadu na úrovni medpointů i endpointů. Studenti se budou orientovat v probematice environmentálních prohlášení a budou umět rozpoznat, zda určitý technologický postup nemá potenciál vytvářet přenesenou environmentální zátěž.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Z: Baumann H., A.-M. Tillman, and A. Kellström, The hitch hiker's guide to LCA: an orientation in life cycle assessment methodology and application. 1:8 ed. 2004, Lund: Studentlitteratur.ISBN 9144023642;9789144023649

Z: International Journal of LCA

Z: Guinée Jeroen B (Ed.), Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002, ISBN: 1-4020-0228-9

Poslední úprava: Bindzar Jan (28.12.2023)
Studijní opory - angličtina

The International Journal of Life Cycle Assessment: http://www.springer.com/environment/journal/11367

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1. Produktová ekologie. Posuzování environmentálních dopadů produktů - průmyslová ekologie.

2. LCT - Koncepce životního cyklu.

3. Kategorie dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu.

4. Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny.

5. Úbytek surovin.

6. Úbytek stratosférického ozónu.

7. Využívání krajiny.

8. Humánní toxicita a ekotoxicita.

9. Acidifikace. Eutrofizace.

10. Vznik troposférického ozónu.

11. Ekovektor produktu.

12. Definice cílů a rozsahu studie LCA.

13. Inventarizační analýza.

14. Hodnocení dopadů životního cyklu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace na dané téma během semestru.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (10.11.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha