PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Produktová ekologie - M240007
Anglický název: Product ecology
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N240007
Je záměnnost pro: AM240007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát principy metody posuzování životního cyklu a budou umět jí použít pro technologické, správní či manažerské projekty. Studenti budou mít přehled o základních kategoriích dopadu na úrovni midpointů i endpointů. Studenti se budou orientovat v problematice environmentálních prohlášení a budou umět rozpoznat, zda určitý technologický postup nemá potenciál vytvářet přenesenou environmentální zátěž.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (17.07.2019)
Literatura -

Povinná:

  • The Hitch Hiker´s Guide to LCA, D: Baumann, H. and A.M. Tillman, , 2004
  • Posuzování životního cyklu =, Life cycle assessment - LCA, Kočí, Vladimír, Remtová, Květa, 2009

Poslední úprava: Kočí Vladimír (19.06.2024)
Studijní opory -

Kočí, V.: Environmentální dopady: posuzování životního cyklu. VŠCHT Praha 2013, pp 131, ISBN 978-80-7080-858-0.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Sylabus -

1. Produktová ekologie. Vztah mezi lidskou činností a prostředím. Uvažování v životních cyklech. Problematika posuzování vlivů procesů a lidských činností na životní prostředí.

2. Kategorie dopadů na životní prostředí - místní, regionální, globální. Přehled kategorií dopadů: Spotřeba zdrojů. Produkce odpadů. Příčiny a následky. Metody hodnocení. Budoucí trendy.

3. Přehled kategorií dopadů: Eutrofizace. Acidifikace. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

4. Přehled kategorií dopadů: Globální oteplování. Úbytek stratosférického ozonu. Tvorba fotochemického ozonu. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

5. Přehled kategorií dopadů: Ekotoxikologie. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

6. Přehled kategorií dopadů: Lidské zdraví. Toxicita vůči člověku. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

7. Koncept posuzování životního cyklu. Definice cíle a rozsahu. Normy. Funkční jednotka. Referenční tok. Hranice systému.

8. Inventarizační analýza. Proces. Jednotkový proces. Referenční tok.

9. Elementární toky. Energie. Alokace. Kvalita dat.

10. Hodnocení dopadů životního cyklu. Klasifikace. Charakterizace. Normalizace. Vážení.

11. Výpočet potenciálů dopadu. Indikátor kategorie dopadu.

12. Interpretace LC. Posouzení zlepšení. Prezentace. Kritické přezkoumání. Analýza citlivosti. PC software.

13. Další systémové nástroje ochrany životního prostředí: IPPC, environmentální management EMS, Ekodesign. Ecoaudit. Ekoznačení. ERA. Role ERA v environmentálním managementu. Vztah mezi EIA, ERA a LCA.

14. Příklady negativních dopadů špatného nakládání odpadem. Případové studie. Etické a sociální aspekty ochrany životního prostředí. Ekologické vzdělávání. Environmentální etika.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (12.07.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Březina Milan (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace na dané téma během semestru.

Písemná a ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 5 140
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha