PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy farmakologie - B111005
Anglický název: Fundamentals of Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Syslová Kamila Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111024, Z111024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Základy farmakologie je zaměřen na získání základních informací o interakci léčiv s biologickým systémem (organismem). Podrobně se předmět věnuje (1) obecné farmakologii, která je zaměřena na farmakokinetiku (osudem léčiva v organismu) a na farmakodynamiku (mechanismus působení léčiva v organismu); a (2) speciální farmakologii, kde se posluchači seznámí s účinky působení základních skupin léčiv na organismus (např. analgetika, anastetika, sedativa, hypnotika, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika a parasympatolytika).
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základních pojmech farmakokinetiky a farmakodynamiky

orientovat se v základních skupinách léčiv a principech jejich farmakologického působení

Poslední úprava: Syslová Kamila (15.02.2018)
Literatura -

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083. https://vufind.techlib.cz/Record/000965537

Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, 978-80-7262-373-0. https://vufind.techlib.cz/Record/000936174

D: Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton, Praha, 2011, 80-7254-181-1. https://vufind.techlib.cz/Record/000913249

Poslední úprava: Kubová Petra (08.07.2019)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=425

Poslední úprava: Syslová Kamila (15.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní.

Poslední úprava: Syslová Kamila (15.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod. Základní pojmy a definice farmakologie.

2. Osud léčiva v organismu - základy farmakokinetiky.

3. Účinky léčiv v organismu - základy farmakodynamiky.

4. Nežádoucí účinky léčiv.

5. Látky používané k tlumení bolesti (centrální a lokální anestetika, analgetika, myorelaxancia).

6. Látky ovlivňující centrální nervový systém: sedativa, hypnotika.

7. Látky ovlivňující centrální nervový systém: psychofarmaka.

8. Látky ovlivňující periferní nervový systém: sympatomimetika a sympatolytika.

9. Látky ovlivňující periferní nervový systém: parasympatomimetika a parasympatolytika.

10. Látky ovlivňující kardiovaskulární systém.

11. Léčiva trávicího a vylučovacího systému.

12. Léčiva dýchacího systému.

13. Virostatika a cytostatika.

14. Látky používané v terapii infekčních onemocnění.

Poslední úprava: Syslová Kamila (01.09.2020)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část má dvě části - základní (A) a rozšířenou (B). Z části A je nutno dosáhnout minimálního počtu 33 bodů z 50 pro opravování části B. Pro připuštění k ústní zkoušce je nutno dosáhnout v písemné zkoušce celkově alespoň 50 %. Neomluvená neúčast na termínu je hodnocena stupněm F.

Poslední úprava: Syslová Kamila (05.01.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha