PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výzkum a vývoj léčiv - B111011
Anglický název: Trends in Drug Research and Development
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Záměnnost : N111045
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (11.01.2018)
Předmět představuje jednotlivé úseky výzkumu a vývoje léčiv od hledání aktivních struktur až po (pre)klinické hodnocení. Klade důraz na vzájemné vztahy mezi biologickou aktivitou léčiva, jeho chemickou strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studenti budou umět:

  • zorientovat se v problematice vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou léčivých látek
  • aplikovat základní principy metodiky QSAR
  • studovat osud léčivé látky v organismu pomocí rozšířených znalosti z oblasti farmakokinetiky
  • orientovat se v oblasti výzkumu a vývoje léčiv
Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Z: Kuchař M.: Výzkum a vývoj léčiv. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2008. ISBN 978-80-7080-677-7

D: Tsaioun K., Kates S.: ADMET for Medicinal Chemists: A Practical Guide. Wiley 2011. ISBN 978-0470484074

D: Hartl J., Palát K.: Farmaceutická chemie I. Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-2033-6

D: Smith D. van den Waterbeemd H., Walker D.: Pharmacokinetics and metabolism in drug design. Wiley 2006. ISBN 3-527-31368

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1) Historický vhled do problematiky výzkumu a vývoje léčiv

2) Proces vývoje nového léčiva, jednotlivé etapy, preklinický a klinický vývoj

3) Metody výzkumu, moderní trendy, biotechnologická léčiva, řízení výzkumu a vývoje

4) Strategie vývoje generických přípravků, vztahy mezi etickými a generickými firmami

5, 6) Význam struktury léčiva vzhledem k jeho účinku, strukturní modifikace

7) Osud léčiva v organismu, farmakokinetické aspekty

8) Farmakodynamické souvislosti, interakce léčivo-receptor

9, 10) Fyzikálně-chemické vlastnosti léčiv a jejich parametrizace

11, 12) Využití a praktický význam QSAR, regresní analýza, QSAR deskriptory

13) Interpretace regresních vztahů, pokrytí parametrového prostoru, nezávislost proměnných, kolineární vztahy, výběr strukturních změn

14) Vybrané moderní přístupy k hodnocení QSAR, metoda CoMFA, podobnostní modely, výhledávání vůdčích struktur, molekulové modelování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Základy farmakologie, Základy farmakochemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat. (25.02.2018)

Studenti musí vypracovat zadanou zápočtovou práci a napsat zkouškový test na více než 50 % bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha