PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do elektroniky - B126003
Anglický název: Introduction to Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují získat základní informace z oblasti elektroniky. Konkrétně se jedná o přehled základních součástí používaných v elektronice, metodiku řešení jednoduchých elektrických obvodů a dále o úvod do vybraných partií elektroniky (zpětná vazba, zesilovače). Dále se zde studenti seznámí se základy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenosu.
Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických prvků (pasivní součástky, zdroje, diody, tranzistory, operační zesilovač).

Základní metody řešení jednoduchých obvodů se stejnosměrnými a harmonickými signály.

Princip zpětné vazby a její vliv na parametry zesilovačů.

Základní principy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenos. včetně propojování přístrojů v laboratořích.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Literatura -

Macháč P., Myslík V., Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988.

Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6.

Maťátko J.: Elektronika, Idea servis, 6. vydání, Praha, 2008.

Vobecký J., Záhlava J., Elektronika, 3. vydání, Grada Pub., Praha, 2015.

Antošová M., Davídek V., Číslicová technika, Kopp, 5. vydání, České Budějovice, 2019.

Frohn M., Oberthur W., Siedler H. J., Wiemer M., Zastrow P., ELEKTRONIKA - Polovodičové součástky a základní zapojení, BEN, 1. vydání, Praha 2009.

Bezděk M., Elektronika III, Kopp, České Budějovice, 2012.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Studijní opory -

http://www.explainthatstuff.com/electronics.html

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Sylabus -

1. Základní pojmy a veličiny elektroniky, jednoduché polovodičové prvky.

2. Principy řešení elektronických obvodů.

3. Polovodiče. Polovodivost vlastní a nevlastní.

4. PN a Schottkyho přechod. Polovodičová dioada a její aplikace.

5. Optoelektronika, optoelektronické prvky a jejich aplikace.

6. Základní vlastnosti tranzistorů. Jednoduchý zesilovací stupeň.

7. Obvody s harmonickými signály. RC a RLC pasivní články.

8. Nelineární obvody, zkreslení signálu, harmonická analýza.

9. Princip zpětné vazby, využití, regulační obvod.

10. Operační zesilovač, základní využití.

11. Základy číslicové techniky

12. Jednoduché logické obvody, paměti.

13. Přenos signálů.

14. Zpracování informací.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (13.09.2022)
Vstupní požadavky

Matematika A

Fyzika A

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Studijní prerekvizity -

Fyzika A

Fyzika B

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní zkouška

Poslední úprava: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha