PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do elektroniky - N126012
Anglický název: Introduction to Electronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B126003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (24.02.2021)
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují získat základní informace z oblasti elektroniky. Konkrétně se jedná o přehled základních součástí používaných v elektronice, metodiku řešení jednoduchých elektrických obvodů a dále o úvod do vybraných partií elektroniky (zpětná vazba, zesilovače). Dále se zde studenti seznámí se základy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenosu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (24.02.2021)

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických prvků (pasivní součástky, zdroje, diody, tranzistory, operační zesilovač).

Základní metody řešení jednoduchých obvodů se stejnosměrnými a harmonickými signály.

Princip zpětné vazby a její vliv na parametry zesilovačů.

Základní principy číslicové techniky, zpracování informací a jejich přenos. včetně propojování přístrojů v laboratořích.

Literatura -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (24.02.2021)

Z: Macháč P., Myslík V.: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988

Z: Maťátko J.: Elektronika, SNTL 1990

Z: Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6

D: Boltík J. a kol.: Elektronická zařízení. Učebnice pro 4. ročník SPŠE, SNTL 1990

Studijní opory -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (02.03.2021)

http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (24.02.2021)

1. Základní pojmy a veličiny elektroniky.

2. Jednoduché polovodičové prvky.

3. Základní vlastnosti tranzistorů.

4. Principy řešení elektronických obvodů.

5. Obvody s harmonickými signály.

6. RC a RLC pasivní články.

7. Jednoduchý zesilovací stupeň.

8. Nelineární obvody, zkreslení signálu, harmonická analýza.

9. Princip zpětné vazby, využití, regulační obvod.

10. Operační zesilovač, základní využití.

11. Základy číslicové techniky

12. Jednoduché logické obvody, paměti.

13. Přenos signálů.

14. Zpracování informací.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezníčková Alena Ing. Ph.D. (24.02.2021)

Fyzika I

Fyzika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha