PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Textilně technologický průzkum - B148022
Anglický název: Technological research of textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Záměnnost : N148068
Anotace -
Náplní předmětu jsou textilně technologické rozbory konkrétních textilií. Tato praktická cvičení prohlubují znalosti získané v předmětech Textilní technologie, Řemeslné techniky, a aplikují je na průzkum historických textilií. Cílem výuky je také používat správnou textilní terminologii.
Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat správnou textilní terminologii
  • provádět podrobný textilně technologický průzkum, který je nedílnou součástí při konzervování-restaurování předmětů z textilních materiálů.
Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Literatura -

Z: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

Z: CIETA. A Vocabulary of technical textile terms; CIETA: Lyon, 2021.

D: Bravermanová, M.; Březinová, H.; Bureš Víchová, J. Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě: Památky po českých panovnících, jejich rodinných příslušnících, světcích a církevních hodnostářích = Textiles from Archaeological Research at Prague Castle: Relics of the Czech Rulers, Their Family Members, Saints and Church Dignitaries; Academia: Praha, 2023.

D: Kadlecová, E. Vybrané kapitoly z textilní technologie; Praha, 1993.

D: Pařilová, H. Typologie tkanin; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

D: Piller, B.; Levinský, O. Malá encyklopedie textilních materiálů; SNTL: Praha, 1978.

D: Polák, A.; Farský, R. Slovník tkanin; Průmyslové vydavatelství: Praha, 1951.

D: Seiler-Baldinger, A. Systematik der Textilen Techniken; Ethnologischen Seminar der Universität und dem Museum für Völkerkunde: Basel, 1991.

D: Štočková, H. Pleteniny; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Sylabus -

1. Textilně technologický rozbor materiálů - úvod.

2. Identifikace vláken - textilní vlákna, spalovací zkouška, mikroskopie vláken.

3. Rozbor nití - délkové textilie, popis nití, zákrut, kovové nitě.

4. Vazebný rozbor tkanin - základní pojmy, rozdělení tkalcovských vazeb, vazby základní (plátnová, keprová, atlasová) a jejich odvozeniny.

5. Vzory a vzhledové úpravy textilií - názvy.

6. Rozbor tkanin - damašky, krepy, perlinky.

7. Tkaniny víceosnovní a víceútkové - rozdělení a terminologie.

8. Rozbor tkanin - protolampasy, samita.

9. Rozbor tkanin - lampasy.

10. Rozbor tkanin - samety.

11. Názvy tkanin - původ názvů tkanin, tkaniny historické i novodobé.

12. Rozbor pletenin - terminologie a vazby pletenin, pleteniny zátažné a osnovní.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky I, Řemeslné techniky II

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, hodnocení je založeno na aktivní účasti studenta na výuce a zpracování laboratorních projektů dle zadání.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha