PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování a restaurování památek - B148035
Anglický název: Conservation of Monuments
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Drábková Klára Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148069
Anotace -
Studenti budou seznámeni s přístupy ke konzervování a restaurování různých typů památkových objektů a sbírkových předmětů vyrobených z různých materiálů. Etické i technologické problémy konzervování a restaurování budou prezentovány na případových studiích, které byly realizovány předními současnými restaurátory.
Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají orientaci v problematice konzervování a restaurování památek. Důležitým výstupem bude poznání různorodosti materiálového zastoupení a také specifik a případně prolínání technologie konzervování a restaurování jednotlivých materiálů. Součástí bude také problematika konzervování a restaurování předmětů vyrobených z několika různých materiálů.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
Literatura -

Z: Tímár-Balászy, A., Eastop, D. Chemical principles of textile conservation. Butterworth Heinemann Oxford, 1998, ISBN 0-7506-2620-8.

Z: Ďoubal, J. Úvod do restaurování kamenných památek. Univerzita Pardubice, 2023, ISBN 978-80-7560-475-0.

Z: Ďurovič, M. et al. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002, ISBN 80-7185-383-6.

Z: Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Technické muzeum v Brně, 2011, ISBN 978-80-86413-70-9.

Z: Slánský, B. Technika malby díl I. – malířský a konzervační materiál. 2. vyd., Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X.

Z: Slánský, B. Technika malby díl II. – průzkum a restaurování obrazů. 2. vyd., Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X.

Z: Zelinger, J., Heidingsfeld, V., Kotlík, P., Šimůnková, E. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Další studijní opory:

Studijní materiály u vyučujících.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujících

Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
Sylabus -

Případové studie konzervování a restaurování objektů z různých materiálů.

1/ Kovy I

2/ Kovy II

3/ Textil

4/ Archiválie a knihy

5/ Pečetě

6/ Stavební památky

7/ Malba

8/ Nástěnná malba

9/ Socha

10/ Keramika

11/ Sklo

12/ Vitráže

13/ Fotografický materiál

14/ Dřevo

Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Drábková Klára (30.11.2023)
 
VŠCHT Praha